لغات مشابه
avianize : ضعيف کردن ويروس بعلت کشت مکرر در جنين جوجه

aviarist : مرغدار , متصدي مرغان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: