لغات مشابه
avianize : ضعيف کردن ويروس بعلت کشت مکرر در جنين جوجه

aviarist : مرغدار , متصدي مرغان

aviary : مرغداني , محل پرندگان

aviate : هواپيما راني کردن

aviation : هوانوردي , هواپيمائي , هواپيميي کشوري , هوا نوردي

aviation channels : الکترونيک : کانالهاى هوايى

aviation convention : عرف هوانوردي

aviation fuel : علوم نظامى : سوخت هواپيما

aviation gasoline : علوم مهندسى : بنزين هواپيما

aviation life support equipment : علوم نظامى : وسايل حفظ جان مسافرين در پرواز سينه بند نجات

aviation ordnance , man (ao) : علوم نظامى : متخصص جنگ افزار هواپيما

aviation psychology : روانشناسى : روانشناسى هوانوردى

aviation snips : علوم هوايى : قيچى دستى مرکبى براى بريدن ورقه هاى فلزى

aviation sotre keeper (ask) : علوم نظامى : انبار دار قسمت هواپيمايى

aviation structural mechanic (asm) : علوم نظامى : مکانيک بدنه هواپيما

aviation weather : علوم هوايى : مشخصات ويژه اب و هوايى که به پرواز و عملکرد هواپيما مربوط ميشود

aviation aeronautics : علوم هوايى : هوانوردى

aviationelectronic : علوم هوايى : بکارگيرى الکترونيک در صنعت هوانوردى يا فضانوردى

aviator : هوانورد

Avicenna : بو علي سينا

aviculture : مرغداري

aviculturist : پرورنده مرغ

avid : حريص ،ازمند،مشتاق ،ارزومند،متمايل

avidity : حرص

avidly : مشتاقانه

avifauna : کليه مرغان يک سرزمين ،پرندگان يک ناحيه

avigation : هوانوردى ،فن هدايت هواپيما

aviod : دورى کردن از،پرهيزکردن از،طفره زدن از،اجتناب کردن از

avionic : مربوط به دستگاههاى خودکار هواپيما

avirulent : غير بيماريزا،بدون شدت

avitaminosis : (طب )کمبود ويتامينها در بدن

Avizeh : آويزه

avocado : اوکادو

avocational : وابسته بکار فرعى

avocet : (ج.ش ).نوعى مرغ دراز پا(مثل مرغ ماهيخوار)

avoid : اجتناب کردن , پرهيز کردن , تحاشي کردن , احتراز کردن , اعراض کردن , شانه خالي کردن , طفره رفتن از , پرهيختن

avoidable : اجتناب پذير

avoidable costs : بازرگانى : هزينه هاى قابل اجتناب

avoidancae training : روانشناسى : اجتناب اموزى

avoidance : حذر , اجتناب , تحاشي , احتراز , تجنت

avoidance behavior : روانشناسى : رفتار اجتنابى

avoidance clause : بازرگانى : شرط لغو

avoidance conditioning : روانشناسى : شرطى کردن اجتنابى

avoidance gradient : روانشناسى : شيب اجتناب

avoidance learning : روانشناسى : يادگيرى اجتنابى

avoidance of a contract : بازرگانى : لغو يک قرارداد

avoidance reaction : روانشناسى : واکنش اجتنابى

avoidance avoidance conflict : روانشناسى : تعارض اجتنابى - اجتنابى

avoided : محذور

avoiding : اعراض

avoidless : ناگزير،غير قابل احتراز

avoirdupois : اشياء و اجناسى که با توزين فروخته ميشوند،مقياس وزن اجناس سنگين ،سنگينى ،وزن

avoirdupois weight : اوزان و مقياسات اجناس

avouch : مستقر ساختن

avouchment : اقرار،تصديق ،اظهار

avowal : اظهار آشکار

avowed : اعتراف شده

avowedly : معترفا

avowtry : قانون ـ فقه : زنا کردن

avulse : از جا کندن ،کشيدن

avulsion : (حق ).جدا شدن زمينى از يک ملک و پيوستن بملک ديگر در نتيجه سيل يا تغيير مسيررودخانه

avuncular : مرتهن ياگروگير

await : انتظار کشيدن , در انتظار بودن

awake : بيدار , بيداري کشيدن , بيدار ماندن

awaken : بيدار کردن ،بيدار شدن

awakened : بيدار ( شده) ،اگاهى يافته

awakener : بيدار کننده

awakening : بيدار کننده ،مهيج ،بيدارى ،نهفت ،جنبش

award : اعطا کردن , اعطاء کردن , جيزه

award a contract : بازرگانى : قراردادى را واگذار کردن

award of damages : بازرگانى : جبران خسارت

award of experts : بازرگانى : نظر کارشناسان

awardable : قابل اعطاء

awarder : اعطاء کننده

awarding of points : ورزش : امتياز دادن

awards : جويز

Aware : آگاه ، دان

aware : ملتفت , مسبوق , هشيار , مطلع , هوشيا , باخبر , واقف , نسبوق بودن , آگاه , بر حذر , ببااطلاع , آگه

Aware : آگاه ، دان

awareness : هشياري , هوشياري , آگاهي

away : کنار , متصلا , بيک طرف , دوراز , فاصلهدار

awe : هيبت , هيبت دادن

awe inspiring : باهيبت

aweary : )=wearied(خسته

aweather : در جهت باد،در جهت وزش باد

awesome : وحشت آور

awestricken : وحشت زده ،خوف زده

awestruck : خوف زده

awful : مهيب يا ترسناک ،ترس ،عظمت

awfully : بطور مهيب ،بسيار

awfulness : وحشت

awhile : مدتي , يک چندي

awhirl : گردابى ،گردبادى

Awkward : دست و پا چلفتی ، شرمسارانه

Awkward : دست و پا چلفتی ، شرمسارانه

awkward : غير استادانه , بي قواره , خامدست , خامکار , سرهم بند

awkwardly : بطور زشت يا ناهنجار،غير استادانه ،از روى خام دستى يا ناشى گرى

awkwardness : ناشيگري

awl : سوراخ کن , درفش

awl shaped : بشکل درفش ،(گ.ش ).درفشى

awless : بى وحشت ،بدون بيم

awn : (گ.ش ).داسه( خار سر جو و گندم)،ريشک ،(ج.ش ).الت مذکر بعضى از جانوران خزنده و کرمها

awned : داسه دار ( چون جو)

awoke : بيدار

awol : مخفف کلمات( absent without leave درنظام )غايب بدون اجازه

awry : بطور ميل , چپ چپ

ax : تبر , تيشه

axe : تيشه زدن , تيشه

axel : ورزش : پرش روى يک پا و برگشت روى پاى ديگر

axeman : تبردار،هيزم شکن ،تبرزين دار

axes : روانشناسى : محورها

axes of an airplane : علوم هوايى : محورهاى هواپيما

axial : محوري

axial bond : شيمى : پيوند محورى

axial compression : عمران : فشار محورى

axial feed method : علوم مهندسى : روش تغذيه محورى

axial flow turbine : علوم مهندسى : توربين محورى

axial ligation : شيمى : ليگاندپوشى محورى

axial of an aircraft : علوم هوايى : محور هواپيما

axial rake angle : علوم مهندسى : زاويه محورى

axial rotation symmerty : شيمى : تقارن چرخشى محورى

axial section : علوم مهندسى : برش محورى

axial stress : عمران : تنش محورى

axial vector : الکترونيک : بردار محورى

axial compressor : علوم هوايى : کمپرسور جريان خطى

axial flow compressor : علوم هوايى : کمپرسور جريان خطى يا محورى

axial flow turbine engine : علوم هوايى : موتور توربين گاز با کمپرسور جريان خطى

axially symmetric : شيمى : متقارن محورى

axil : (گ.ش ).گوشه يا زاويه بين شاخه يا برگ با محورى که از ان منشعب ميشود

axile : (گ.ش ).محورى ،واقع در محور

axilla : زير بغل

axillar : زيربغلى ،مربوط به زير بغل ،از بغل روينده

axillary : زيربغلي

axiological : وابسته به ارزش ها يا علم ارزش ها،مبحث نواميس اخلاقى

axiology : ارزش شناسي

axiomatical : بديهى ،از خود،پيدا

axioms : بديهيت

axis : آسه , محور چرخ

axis of advance : علوم نظامى : محور پيشروى

axis of coordinates : علوم مهندسى : محورهاى مختصات

axis of earth : نجوم : محور زمين

axis of earth magnetic field : نجوم : محور ميدان مغناطيسى زمين

axis of symmery : شيمى : محور تقارن

axis of symmetry : علوم هوايى : محور تقارن

axis of trunnions : علوم نظامى : محور قبضيتن توپ

axis powers : نيروهي محور

axle : محور , آسه

axle stub : علوم مهندسى : اکسل کوتاه بدون حرکتى که چرخها و پين هاى مفصلى وسيله نقليه براى راندن ماشين بر روى ان سوار شده و مناسب حرکت زاويه اى محدودى است حول پين هاى مفصلى

axle box : محوردان ،انگشتى محور

axle pin : ميل محور،سگدست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری