لغات مشابه
b. eliminator : الکترونيک : جانشين باترى ب

b. horizon : عمران : طبقه ب که به لايه تمرکز مواد در پروفيل خاک معروف است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: