لغات مشابه
b. horizon : عمران : طبقه ب که به لايه تمرکز مواد در پروفيل خاک معروف است

b.c : )=before christ(قبل از ميلاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: