لغات مشابه
babism : دين بابى ،دين باب

baboo : بابو ( لقب هندى برابر با اقا،ميرزا،منشى)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: