لغات مشابه
baccate : توت مانند

bacchanal : وابسته به باکوس )bacchus( الهه ء باده و باده پرستى ،(مج ).ميگسار و باده پرست ،عياش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: