لغات مشابه
back blowing : عمران : عمل شستشو و توسعه چاه

back bone : علوم دريايى : - ridge rope

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی