لغات مشابه
back panel : کامپيوتر : صفحه عقبى

back pay : حقوق عقب افتاده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: