لغات مشابه
back seat : علوم مهندسى : صندلى عقب اتومبيل

back sight : عمران : ديد عقب در نقشه بردارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: