لغات مشابه
back slider : قانون ـ فقه : مرتد

back square : علوم مهندسى : گونياى فلزى که در کارگاهها استفاده مى شود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: