لغات مشابه
back square : علوم مهندسى : گونياى فلزى که در کارگاهها استفاده مى شود

back stroke : علوم مهندسى : ضربه برگشت پيستون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: