لغات مشابه
back turns of armature : الکترونيک : سيمپيچى معکوس ارميچر

back up : بعقب بردن , بعقب رفتن , پشتي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: