لغات مشابه
backsword man : شمشيرباز

backtrack : رد گم کردن ،عدول کردن

backtracking : کامپيوتر : عمل پيمايش معکوس يک ليست

backup : پشتيباني کردن

backup file : پرونده پشتيبان

backup system : سيستم پشتيبان

backup utility : کامپيوتر : برنامه کمکى پشتيبان

backus naur form : کامپيوتر : قرارداد ثبت شده اى که براى توضيح نحو يک زبان برنامه نويسى استفاده مى شود

backward : بدون ترقي

backward and f. : پس وپيش ،عقب و جلو

backward association : روانشناسى : تداعى وارونه

backward bending supply curve : بازرگانى : منحنى عرضه به عقب خم شونده

backward child : روانشناسى : کودک عقب مانده

backward conditioning : روانشناسى : شرطى کردن وارونه

backward countries : بازرگانى : کشورهاى عقب مانده

backward economy : بازرگانى : اقتصاد عقب مانده

backward notion : حرکت قهقرايى يا وارونه

backward pass : ورزش : پاس عرضى يا به عقب

backward pawn : ورزش : پايده عقبمانده شطرنج

backward reaction : شيمى : واکنش برگشت

backward read : کامپيوتر : يک نوع مشخصه موجود در بعضى از سيستمهاى نوار مغناطيسى که در ان واحدهاى نوار مغناطيسى با حرکت در جهت معکوس مى توانند داده ها را به حافظه کامپيوتر منتقل کنند

backward reference : ارجاع به عقب

backward search : کامپيوتر : جستجوى پسرو

backward somersault : ورزش : پشتک از پشت

backwardly : باکراه ،بسستى

backwards : ازپشت , عقب مانده

backwater : باريکه آب

backway : جاده فرعى ،جاده پرت

backweight : علوم دريايى : - deadman

backwind : ورزش : حرکت قايق در وضعى که باد اثر نامساعد نسبت به بادبان قايق بعدى داشته باشد

backwoods : جنگلهاي دورافتاده

backwoodsman : دهاتى ،اهل جاى دورافتاده

backyard : حيات خلوت

bacon : گوشت نمک زده ء پهلو و پشت خوک

bacteria : ترکيزه , ميکروب , باکتري

bacterial : باکتريائي

bactericidal : ضد باکتري

bacteriologic : مربوط به ميکرب شناسى ،وابسته به باکترى شناسى

bacteriologist : ميکرب شناس , باکتري شناس

bacteriology : باکتري شناسي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: