لغات مشابه
backsword man : شمشيرباز

backtrack : رد گم کردن ،عدول کردن

backtracking : کامپيوتر : عمل پيمايش معکوس يک ليست

backup : پشتيباني کردن

backup file : پرونده پشتيبان

backup system : سيستم پشتيبان

backup utility : کامپيوتر : برنامه کمکى پشتيبان

backus naur form : کامپيوتر : قرارداد ثبت شده اى که براى توضيح نحو يک زبان برنامه نويسى استفاده مى شود

backward : بدون ترقي

backward and f. : پس وپيش ،عقب و جلو

backward association : روانشناسى : تداعى وارونه

backward bending supply curve : بازرگانى : منحنى عرضه به عقب خم شونده

backward child : روانشناسى : کودک عقب مانده

backward conditioning : روانشناسى : شرطى کردن وارونه

backward countries : بازرگانى : کشورهاى عقب مانده

backward economy : بازرگانى : اقتصاد عقب مانده

backward notion : حرکت قهقرايى يا وارونه

backward pass : ورزش : پاس عرضى يا به عقب

backward pawn : ورزش : پايده عقبمانده شطرنج

backward reaction : شيمى : واکنش برگشت

backward read : کامپيوتر : يک نوع مشخصه موجود در بعضى از سيستمهاى نوار مغناطيسى که در ان واحدهاى نوار مغناطيسى با حرکت در جهت معکوس مى توانند داده ها را به حافظه کامپيوتر منتقل کنند

backward reference : ارجاع به عقب

backward search : کامپيوتر : جستجوى پسرو

backward somersault : ورزش : پشتک از پشت

backwardly : باکراه ،بسستى

backwards : ازپشت , عقب مانده

backwater : باريکه آب

backway : جاده فرعى ،جاده پرت

backweight : علوم دريايى : - deadman

backwind : ورزش : حرکت قايق در وضعى که باد اثر نامساعد نسبت به بادبان قايق بعدى داشته باشد

backwoods : جنگلهاي دورافتاده

backwoodsman : دهاتى ،اهل جاى دورافتاده

backyard : حيات خلوت

bacon : گوشت نمک زده ء پهلو و پشت خوک

bacteria : ترکيزه , ميکروب , باکتري

bacterial : باکتريائي

bactericidal : ضد باکتري

bacteriologic : مربوط به ميکرب شناسى ،وابسته به باکترى شناسى

bacteriologist : ميکرب شناس , باکتري شناس

bacteriology : باکتري شناسي

bacteriolysis : انهدام باکترى ،فساد و تحليل ميکرب

bacteriophagy : باکترى خوارى ،تغذيه از باکترى

bacterium : ميکروبهاى گياهى

bacterization : آلودگي بميکرب

bacterize : تحت تاثير باکترى قراردادن ،با ميکرب الوده شدن

bactria : باختر،بلخ

bactrian : باخترى ،دوکوهانه

bactrian camel : شتر دو کوهانه ،شتر باخترى

baculiform : ميله اى شکل ،بشکل ميله

bad : بد , بي محل , لاوصول , مشئوم , ناسره , سوء

bad (or base)money : پول بد،پول ناسره ،سکه قلب ،پول قلب

bad behavior : بدسلوکي

bad bishop : ورزش : فيل بد شطرنج

bad blood : ازردگى ،خشم ،رنجش ،تلخى ،تندى ،زنندگى ،مسموميت خون دراثرعصبانيت ،خصومت

bad break : کامپيوتر : قطع نامناسب

bad cheque : بازرگانى : چک برگشتى

bad day : روزبد

bad f. : نيت بد

bad feeling : بدقلبى ،نامهربانى

bad fortune : بخت بد،بدبختى

bad hat : نامرد،مردبى شرف

bad intention : قانون ـ فقه : سو نيت

bad lands : معمارى : بدبوم

bad luck : نگون بختي , بد شانسي , بدبياري , بخت سياه

bad meat : گوشت خراب

bad mood : خلق تنگ

bad nip : علوم دريايى : تاى زياد

bad omen : طيره , مرغوا

bad page break : کامپيوتر : قطع يا مکث نامناسب صفحه

bad principled : بد مسلک ،بد مرام

bad reputation : قانون ـ فقه : سوء شهرت

bad situation : تنگنا

bad smell : تعفن

bad taste : بي سليقگي , بدمزگي , بدسليقگي , کج سليقگي

bad temper : تند خويي

bad tempered : بدخو،تندخو

bad temperedness : بي ظرفيتي

bad hearted : بددل

bad tempered : تند خو , بدحالت , بدخلق

Badakhshan : بدخشان

bade : )p.of bid(زمان ماضى فعلbid

badge : مدال

badge reader : کامپيوتر : نشانه خوان

badger : گورکن , سربسر گذاشتن , شغار

Badgheis : بادغيس

badinage : خوشمزگى ،لودگى ،پرحرفى

badland : زمين لم يزرع ،زمين سنگلاخ يا باطلاقى

badlangvage : بدزبانى

badly : بطور بد , بطور ناشايسته

badly built : بنا ساز

badminton : بدمينتن

badness : بدى ،شرارت

Badr : بدر

baet : خوردن ،صداکردن ،کوس زدن ،طبل زدن ،ضرب ،ضربان ،تپش ،گشت

baeyer strain theory : شيمى : نظريه کرنش - کشيدگى باير

baeyer test : شيمى : ازمون باير

baffing wind : بادبى قرار

baffle : بينتيجه کردن , بور کردن

baffle area : علوم نظامى : ناحيه کور

baffle platform : معمارى : کف ارام کننده

bafflement : دست پاچگي

baffler : گيج کننده ،دست پاچه کننده

baffling wind : بادبيقراريامخالف

baffy : ورزش : چوب شماره5

bag : چنته , ساک , خورجين , کيسه , تبره

bag check : معمارى : دريچه پرده اى متحرک

bag limit : ورزش : حد مجاز صيد

bag of musk : نافه

bagasse : تفاله نيشکر

bagatelle : چيزجزئى واندک ،(مج ).چيز بيهوده ،ناقابل

bagel : نان شيرينى حلقوى

bagful : يک بسته , يک بقچه

Baggage : اسباب سفر

baggage : بارسفر

Baggage : اسباب سفر

bagger my neihbour trade palicy : قانون ـ فقه : سياست فقير ساختن کشور همسايه به منظور اباد ساختن کشور خود با استثمار ان

baggily : کيسه دار

bagginess : بادکردگى ،پف کردگى ،غرور،شلى

bagging : پارچه کيسهاي

baggy : کيسه اي متورم

Baghdad : بغداد

Bagher : باقر

Bagher Al Hakim : باقر حکيم

bagman : تاجر سيار

bagnio : زندان شرقى ،فاحشه خانه ،جنده خانه ،گرمابه ،حمام

bagpipe : ني انبان

bagpiper : نوازنده ء نى انبان

bagworm : (ج.ش )کرم حشره بيد يا پروانه

bah : به ،علامت تعجب حاکى ازاهانت و تحقير

Bahai : بهايي

Bahaism : بهائيت

bahaist : بهائى

bahama islands : جزايرباهاما واقع درهندغربى و جنوب فلوريدا

Bahamin : بهامين

Bahar : بهار

Baharak : بهارک

Bahareh : بهاره

Bahman : بهمن

Bahrain : بحرين

Bahrainian : بحريني

Bahram : بهرام

bail : باامانت سپردن , ضامن شدن , کفيل گرفتن

bail credit : بازرگانى : اعتبار تحت ضمانتنامه

bail lock : ورزش : قفل قرقره ماهيگيرى

bail up : ايستادن دراختيارغارتگر

bailable : قابل ضمانت

bailee : مظارب

bailer : کفيل دهنده

bailey : ديوار با حياط خارجى قلعه ملوک الطوايفى

bailey bridge : پل متحرک وموقتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری