لغات مشابه
bambino : بچه کوچک ،نوزاد،تصوير مسيح در قنداق

bamboo : خيزران , بامبو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: