لغات مشابه
bamboo curtain : سرحدات چين کمونيست ،مانع ،پرده ء حصيرى

bamboozle : گول زدن ،ريشخند کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: