لغات مشابه
bank balance sheet : قانون ـ فقه : تراز نامه بانک

bank capital requirement : بازرگانى : سرمايه مورد نياز بانک

bank charge : قانون ـ فقه : هزينه هاى بانکى

bank check : بازرگانى : چک بانکى

bank commission : بازرگانى : کارمزد بانکى

bank contraction : بازرگانى : انقباض بانکى

bank deposit : بازرگانى : سپرده بانکى

bank development : بازرگانى : گسترش شبکه بانکى

bank expansion : بازرگانى : گسترش بانکى

bank failure : بازرگانى : ورشکستگى بانکى

bank failures : قانون ـ فقه : ورشکستگى بانک

bank for international settlements : قانون ـ فقه : بانک پرداختهاى بين المللى

bank genesis : زيست شناسى : پيدايش ديواره

bank interest : بازرگانى : بهره بانکى

bank line : ورزش : نخ ماهيگيرى وصل به ساحل

bank notes : بازرگانى : اسکناس

bank of deposit : بانک پس انداز،صندوق پس انداز

bank of lamps : الکترونيک : مقاومت با لامپ رديفى

bank of trancformer : الکترونيک : دسته مبدل

bank paper : سفته بانکي

bank paving : معمارى : فرش کناره

bank rate of discount : بازرگانى : نرخ رسمى تنزيل

bank restriction : قانون ـ فقه : ممنوعيت تعويض پول با طلا

bank revetment : معمارى : پوشش ساحل

bank shot : ورزش : پرتابى که به تخته بخورد،ضربه اى که گوى بيليارد به کناره ميز بخورد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: