لغات مشابه
bank balance sheet : قانون ـ فقه : تراز نامه بانک

bank capital requirement : بازرگانى : سرمايه مورد نياز بانک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: