لغات مشابه
baroness : همسر بارون

baronet : بارونت( اين کلمه درمورد نجيب زادگانى گفته ميشد که بطور ارثى بارون نبودند)

baronetage : مقام و منصب بارونى

baronetcy : مقام و مرتبه بارونى

barong : يکنوع چاقو يا شمشير دسته کلفت لبه تيز

baronial : مربوط به بارون ،بارونى

barony : شان بارون , املاک بارون

baroque : ارايش عجيب وغريب ،بى تناسب ،وابسته به سبک معمارى در قرن هيجدهم ،سبک بيقاعده وناموزون موسيقى

baroque architecture : معمارى : سبک معمارى باروک

baroreceptor : روانشناسى : گيرنده فشار

barotaxis : روانشناسى : فشارگردى

barouche : نوعى درشکه چهارچرخه

barpel : بشکه

barque : بارکاس

barrack : سربازخانه , درسربازخانه جادادن , انبار کاه , منزل کارگران

barracks : سربازخانه

barracoon : بازداشتگاه بردگان

barrage : رگبار گلوله

barrage of fire : علوم نظامى : سد اتش

barrage reception : الکترونيک : سد گيرنده

barrage rocket : علوم نظامى : موشک مخصوص تهيه سد اتش

barrator : جنگ کننده

barratry : ستيزه جو

barred : بسته ،مسدود،ممنوع

barred a : طاق حزبى

barred by statute : قانون ـ فقه : مشمول مرور زمان

barrel : لول , خم , چليک , درخمره ريختن , دربشکه کردن , بشکه , لوله تفنگ , خمرهچوبي

barrel cam : علوم مهندسى : برجستگى طبلى

barrel chair : صندلى فنرى که پشتش سفت ومقعر است

barrel controller : علوم مهندسى : کليد غلطکى

barrel converter : علوم مهندسى : مبدل طبلکى

barrel drop : عمران : ابشار لوله اى

barrel maker : بشکه ساز

barrel offtake regulator : عمران : دهانه ابگير با لوله دريچه دار

barrel outlet : عمران : ابگير لوله اى

barrel printer : چاپگر بشکهاي

barrel sling : گره بشکه

barrel switch : گزينه بشکه اي

barrel temperature : شيمى : دماى پاتيل

barrel organ : ارغنون دندانه اى

barrel shaped : خمره اي , ضربي

barreled shaft : ورزش : ميله تير که وسط ان کلفت تر از انتهايش باشد

barrelful : barrelsful(، )pl.barrelfulsمقدار خيلى زياد

barrelhouse : ميکده ورقاصخانه ارزان قيمت

barren : عقيم , مقطع النسل , لم يزرع , نامزروع , نازا

barren land : زمين لم يزرع

barren mind : کودن ذهن

barren tree : درخت بى ميوه

barren woman : زن نازا

barrenness : عقيمي

barreter : الکترونيک : شدتپاى

barretry : مرافعه جويى

barrette : پنس مو

barrier : مانع

barrier forces : علوم نظامى : نيروهاى مامور سد کردن راه دشمن نيروهاى حفاظت از موانع

barrier layer capacitance : الکترونيک : ظرفيت بند الکترونى

barrier material : علوم نظامى : مواد لازم براى ساختن موانع

barrier penetration : شيمى : نفوذ در سد

barrier penetration by particles : شيمى : نفوذ ذرات در سد

barrier plan : علوم نظامى : طرح موانع

barrier to entry : بازرگانى : منع ورود به صنعت

barrier layer detector : شيمى : اشکارساز لايه سدى

barriers : موانع

barring : بجز،باستثناء

barrister : وکيل مشاور , وکيل دعاوي

barrister at law : وکيل مرافعه ،وکيل قانونى

barroom : نوشابه فروشى ،بار يا پياله فروشى ،بار

barrow : خاک کش , چرخ دستي , زنبه

bartender : متصدي بار

barter : پاياپاي , دادوستد کالا , تهاتر , تهاتر کردن

barter away : قانون ـ فقه : تجارت يا معامله پاياپاى کردن

bartered : تهاتري

barterer : معامله گر پاياپاى

bartizan : کنگره بالاى برج

bartlett test : روانشناسى : ازمون بارتلت

barton : حياط رعيتى صاحب ملک

barylalia : روانشناسى : گفتار بيخ حلقى

baryphonia : روانشناسى : کلفت صدايى

barytone : ميان صداى مردانه ،کلمه اى که اخران بى تکيه است ،ميانه ،وسط

Barzani : بارزاني

Barzin : برزين

bas relif : حجارى ونقوش برجسته ،کوتاه ،نقش کم برجسته

bas relief : برجسته کوتاه ،نقش کم برجسته

basal : اساسى ،مربوط به ته يابنيان

basal age : روانشناسى : سن پايه

basal ganglia : روانشناسى : عقده هاى پايه

basal metabolic rate : روانشناسى : اهنگ سوخت و ساز پايه

basalt : سياسنگ , بازالت , مرمر سياه , مرمرسياه

basan : ميشن

bascket catch : ورزش : گرفتن توپ با کف دست به طرف بالا در سطح کمر

bascula : ورزش : پرش قوسى کامل اسب از روى مانع

bascule : قپان ،اهرام يا لنگرپل متحرک

base : پايگاه , دني الطبع , پست فطرت , فرومايه , لئيم , پايه ستون

base address : نشاني پايه

base command : علوم نظامى : فرماندهى پايگاه

base complex : علوم نظامى : مجتمع پايگاه هوايى يا دريايى يا زمينى و غيره

base frame : علوم مهندسى : چهارچوب زير دستگاهها

base hit : ورزش : ضربه به داخل محوطه با امتياز

base ignition : علوم نظامى : احتراق تحتانى

base level : معمارى : تهتراز

base line end station : علوم نظامى : ايستگاه انتهايى خط مبنا

base memory : کامپيوتر : حافظه پايه

base of fire : علوم نظامى : مبناى اتش

base of wall : معمارى : روپى

base on halls : ورزش : گرفتن امتياز با رسيدن به پايگاه نخست

base operation : علوم نظامى : عمليات پايگاهى

base ore : شيمى : کانه کم عيار

base pairing : شيمى : جفت شدن بازى

base path : ورزش : مسير بين پايگاهها

base pay : حقوق ثابت بدون مزايا وفوق العاده

base peak : شيمى : پيک مبنا

base period : علوم نظامى : زمان مبنا

base piece : توپ مبنا

base pitch : علوم مهندسى : فاصله بين نيمرخهاى مشابه دو دندانه مجاور از يک چرخ دنده

base point : کامپيوتر : نقطه مبنا

base rate earnings : علوم مهندسى : کسب ارزش اوليه

base register : ثبات پايه

base runner : ورزش : توپزنى که در پايگاه است يا بسوى ان مى رود

base running : ورزش : دويدن بسوى پايگاه

base shear : عمران : نيروى کلى حاصل از زلزله در پاى ساختمان برش پاى ساختمان

base stock control : بازرگانى : کنترل موجودى مبنا

base stone : علوم مهندسى : سنگ زيرين

base symbol : علوم نظامى : علايم قراردادى مبنا

base thickness of buttress : معمارى : عرض پنجه پشت بند

base wage rate : علوم مهندسى : حداقل دستمزد

base born : حرامزاده ،فرومايه ،بدگهر

base court : حياط بيرونى ياعقبى

base minded : دون همت

basebal billiard : ورزش : نوعى بيليارد کيسه دار با 21 گوى شماره گذارى شده از 1 تا21

baseball : بيسبال

baseball pass : ورزش : پاس با يک دست از کنار گوش در بسکتبال نوعى پرتاب توپ

baseball throw : ورزش : مسابقه پرتاب توپ از لحاظ مسافت

baseballer : ورزش : بازيگر بيس بال

baseband : کامپيوتر : باند پايه

baseband transmission : کامپيوتر : روشى که براى بکارگيرى انتقال سيگنالهاى فرکانس پايين از ميان کابل کواکسيال جهت انتقال داده در شبکه با محلى با فاصله کوتاه

baseboard : چوب يا تخته اى که بعنوان ستون يا پايه بکار ميرود

baseborn : حرامزاده ،پست ،فرومايه ،بدگهر

based : متکي , مستند , مبتني , مبني

based on : بنابر , از قول , براساس , بر طبق , برابر , مبني بر , برپايه , بر مبناي , برحسب

based on a contract : قانون ـ فقه : قراردادى

based on duty : حسب الوظيفه

based on guesses : حدسي

based on the fact that : مبني بر اين که

based on trusteeship : قانون ـ فقه : امانى

based on truth : مبني بر حقيقت

baseless : بي اساس , بي ماخذ , بي پايه

baselessness : بي اساسي

baseline document : کامپيوتر : سندى که يک مرجع براى تغييرات يک سيستم کامپيوترى مى باشد

baseline game : ورزش : بازى در انتهاى زمين تنيس

baseliner : ورزش : بازيگر انتهاى زمين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1