لغات مشابه
baroness : همسر بارون

baronet : بارونت( اين کلمه درمورد نجيب زادگانى گفته ميشد که بطور ارثى بارون نبودند)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: