لغات مشابه
basic access method : کامپيوتر : روش دستيابى اصلى

basic allowance for quarters : علوم نظامى : حق مسکن

basic anxiety : روانشناسى : اضطراب بنيادى

basic bessemer converter : علوم مهندسى : مبدل مقدماتى بسمر

basic bessemer pig iron : علوم مهندسى : اهن خام مقدماتى توماس

basic bessemer steel : علوم مهندسى : فولاد مقدماتى بسمر

basic branch : علوم نظامى : رسته اوليه

basic brick : معمارى : اجر قليائى

basic circuit : علوم مهندسى : مدار ساده

basic circuit arrangement : علوم مهندسى : ترتيب مدار ساده

basic combat training : علوم نظامى : اموزش رزم مقدماتى

basic conflict : روانشناسى : تعارض بنيادى

basic construction unit : علوم مهندسى : واحد ساختمانى

basic converter pig iron : علوم مهندسى : اهن خام توماس

basic converter steel : علوم مهندسى : فولاد توماس

basic course : علوم نظامى : دوره مقدماتى

basic cover : علوم نظامى : عکسبردارى اوليه هوايى

basic direct access method : کامپيوتر : روش دستيابى مستقيم اساسى

basic dye : شيمى : رنگينه بازى

basic fortran : کامپيوتر : استاندارد امريکايى و تاييد شده از زبان برنامه نويسى فرترن

basic hole : علوم مهندسى : سوراخ مقدماتى

basic indexed sequential acess method : کامپيوتر : روش دستيابى ترتيبى شاخص دار اساسى

basic input output system : کامپيوتر : سيستم ورودى و خروجى پايه

basic intent : قانون ـ فقه : نيت عام

basic language : زبان بيسيک

basic lining : علوم مهندسى : پوشش يا استر قليايى

basic linkage : کامپيوتر : پيوند اساسى

basic machine unit : علوم مهندسى : واحد دستگاه مقدماتى

basic open hearth furnace : علوم مهندسى : کوره باز قليايى

basic partitioned access method : کامپيوتر : روش دستيابى قسمت بندى شده اساسى

basic planning guide : علوم نظامى : راهنماى اوليه طرح ريزى

basic point : بازرگانى : نقطه مبداء

basic relay post : علوم نظامى : پايگاه مقدماتى تحويل و تحول بيماران

basic research : علوم نظامى : تحقيقات مقدماتى

basic responsibility : وظيفهاساسي

basic salt : شيمى : نمک بازى

basic sciences : روانشناسى : علوم پايه

basic sequential access method : کامپيوتر : روش دستيابى ترتيبى اساسى

basic slag : علوم مهندسى : سرباره قليايى

basic speed : علوم مهندسى : سرعت اوليه

basic standard : علوم مهندسى : استاندارد اوليه

basic surplus : قانون ـ فقه : مازاد اساسى

basic tactical unit : علوم نظامى : يکان مبناى تاکتيکى

basic telecommunications access method : کامپيوتر : روش دستيابى ارتباطات راه دور اساسى

basic unit assembly group : علوم مهندسى : گروه ساختمانى

basic verses : قانون ـ فقه : ايات محکمات

basic plus : کامپيوتر : نوعى زبان برنامه نويسى گسترش يافتهBASIC

basic type double tier formwork : عمران : قالب بندى بالارونده با تخته هاى مشابه

basic type single tier formwork : عمران : قالب بندى نيمه لغزان با پايه هاى معادل ارتفاع قالب

basica : کامپيوتر : بيسيک - اى

basically : اساساً , اصلاً

basics : پايه کار

basification : زيست شناسى : بازى شدن

basifixed : از پايه بهم نزديک شده ،متصل در پايه

basify : قليايى کردن ،تبديل به قليا کردن

basil : (گ.ش ).ريحان ،شاهسپرم از خانواده نعناعيان

basil weed : ريحان برى

basilar : )=basilary(بنيادى ،پايه اى ،واقع شده در پايين ،اساسى

basilar membrane : روانشناسى : غشاء پايه

basilic ointment : مرهم باسليقون

basilic vein : رگ باسليق

basilica : قصرسلطنتى ،سالن دراز ومستطيل ،کليساهايى که سالن دراز دارند

basilisk : اژدهاى افسانه اى بالدار،سوسمارامريکايى ،نوعى منجنيق نظامى

basin : تشتک , طشت

basin area : عمران : حوزه ابريز رودخانه

basined : لگن دار

basing point : قانون ـ فقه : نقطه مبدا براى قيمت

basing point pricing : قانون ـ فقه : قيمت تمام شده کالا

basis : ملاک , شالوده , مناط , پايه , بنياد , اساس , اصل , مبني , مبنا

basis for action : ملاک عمل

basis of freight : بازرگانى : پايه محاسبه هزينه حمل

basis of tax : قانون ـ فقه : ماخذ ماليات

basis origin : قانون ـ فقه : ماخذ

basis weight : کامپيوتر : وزن پايه

bask : حمام آفتاب گرفتن

basket : سبد , زنبيل , درسبد ريختن

basket coil : الکترونيک : پيچک تار عنکبوتى

basket making : سبدبافي

basket purchase : قانون ـ فقه : خريد کلى بدون محاسبه جزئيات

basket throw : ورزش : مسابقه پرتاب از راه دور

basket weave pattern : عمران : طرح شطرنجى که در کارهاى بنايى بکارميرود

basket ball : يکجورتوپ بازى

basket like : سبدي

basketful : مظروف يک سبد

basketlike arrangemment : شيمى : ارايش سبدى

basketry : زنبيل( بافى)،سبد( بافى)،هنردستى( زنبيل بافى)

basketwork : سبدسازي

bason : صفحه نمدمالى

basophil : ماده قليادوست

basophile : ماده قليادوست

basophilic : بازدوست

basque : دامن کوتاه زنانه

Basra : بصره

bass : بم

bass bug : ورزش : حشره براى گرفتن ماهى خاردار

bass clef : (مو ).کليدى که زير f وميان c قرار ميگيرد

bass compensation : الکترونيک : بمرسان

bass control : الکترونيک : پيچ بم

bass drum : (مو ).طبل بزرگ ،کوس

bass fiddle : (مو ).ويلن سل بزرگ( در موسقى جاز)

bass response : الکترونيک : بم پذيرى

bass viol : ويولن سل( فرانسه) ،ويالن بزرگ بم که درميان زانوهاگذاشته شود

basset : نوعى سگ شکارى پا کوتاه ،برون زد

basset horn : (مو ).قره نى داراى صداى تنور

bassinet : گهواره سبدى روپوش دار،لگنچه ،درشکه دستى بچگانه

bassist : کسى که ويلون سل ميزند

basso : کسى که با صداى بم اوازميخواند( در اپرا)

basso relief : برجسته کوتاه

bassoon : (مو ).قره نى بم

bastard eigne : قانون ـ فقه : بچه اى که پيش از ازدواج متولد شود

bastard rhubarb : ريواس ،ريباس

bastardization : حرامزادگى ،پستى ،بدل سازى ،حرامزاده کردن

bastardize : حرامزاده کردن

bastardly : حرامزاده ،خبيث

bastardry : حرام زادگي

bastarnd safforn : کافيشه ،کاجيره ،زرتک

baste : چرب کردن( گوشت کباب)،نم زدن ،(د.گ ).شلاق زدن ،زخم زبان زدن ،کوک موقتى(بلباس)

bastille : قلعه ،زندان عمومى سابق در،پاريس

bastinade : فلکه ،چوب فلک ،فلک کردن ،چوب زدن

bastinado : چوب وفلک ،چوب زدن

basting : نخکوک

bastings : نخ کوک ،کوک

bastion : باستيون

bat : شبپره , پارهآجر , چوکان زدن , خفاش , چوگاندار , نيمه يا چوب

bat an eyelid : خم به ابرو آوردن

bat around : ورزش : توپ زدن به نوبت در يک رديف

bat weight : ورزش : وزنه اضافى متصل به چوب بيس بال

bat allowance : فوق العاده افسران بابت حمل ونقل بنه سفر

bata base on line : کامپيوتر : on-line data base

Batalov : باتالف

batch file : کامپيوتر : فايل دسته اى

batch mixer : علوم مهندسى : مخلوط کن ضربه اى

batch mode : باب دسته اى

batch patenting : علوم مهندسى : پاتنت کردن منقطع

batch processing : پردازش دستهاي

batch quantity : بازرگانى : کميت گروهى

batch type furnace : علوم مهندسى : کوره نوع منقطع

batcher : عمران : دستگاهى که شن ماسه سيمان و اب را براى ساختن بتن را اندازه گيرى ميکند

batching : دسته کردن

batching plant : معمارى : مرکز اندازه گيرى

bate : کم کردن ،تخفيف دادن ،پايين اوردن ،نگهداشتن( نفس)،راضى کردن ،دليل وبرهان اوردن ،بال زدن بطرف پايين ،خيساندن چرم درماده قليايى

bateau : )=batteau( )pl.bateaux(نوعى قايق سبک وزن

bated breath : نفس حبس شده

batfowl : هنگام شب مرغ را شکارکردن( با استفاده ازنور وچوبدستى)

bath : گرمابه , حمام , تنشوي , استحمام

bath keeper : حمامي

bath house : حمام ،گرمابه

bath keeper : گرمابه دار،حمامى

bathe : شستشو کردن , شستشو دادن , شستشو , استحمام کردن , آبتني کردن

bather : استحمام کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری