لغات مشابه
basic access method : کامپيوتر : روش دستيابى اصلى

basic allowance for quarters : علوم نظامى : حق مسکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: