لغات مشابه
bass viol : ويولن سل( فرانسه) ،ويالن بزرگ بم که درميان زانوهاگذاشته شود

basset : نوعى سگ شکارى پا کوتاه ،برون زد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: