لغات مشابه
bassinet : گهواره سبدى روپوش دار،لگنچه ،درشکه دستى بچگانه

bassist : کسى که ويلون سل ميزند

basso : کسى که با صداى بم اوازميخواند( در اپرا)

basso relief : برجسته کوتاه

bassoon : (مو ).قره نى بم

bastard eigne : قانون ـ فقه : بچه اى که پيش از ازدواج متولد شود

bastard rhubarb : ريواس ،ريباس

bastardization : حرامزادگى ،پستى ،بدل سازى ،حرامزاده کردن

bastardize : حرامزاده کردن

bastardly : حرامزاده ،خبيث

bastardry : حرام زادگي

bastarnd safforn : کافيشه ،کاجيره ،زرتک

baste : چرب کردن( گوشت کباب)،نم زدن ،(د.گ ).شلاق زدن ،زخم زبان زدن ،کوک موقتى(بلباس)

bastille : قلعه ،زندان عمومى سابق در،پاريس

bastinade : فلکه ،چوب فلک ،فلک کردن ،چوب زدن

bastinado : چوب وفلک ،چوب زدن

basting : نخکوک

bastings : نخ کوک ،کوک

bastion : باستيون

bat : شبپره , پارهآجر , چوکان زدن , خفاش , چوگاندار , نيمه يا چوب

bat an eyelid : خم به ابرو آوردن

bat around : ورزش : توپ زدن به نوبت در يک رديف

bat weight : ورزش : وزنه اضافى متصل به چوب بيس بال

bat allowance : فوق العاده افسران بابت حمل ونقل بنه سفر

bata base on line : کامپيوتر : on-line data base

Batalov : باتالف

batch file : کامپيوتر : فايل دسته اى

batch mixer : علوم مهندسى : مخلوط کن ضربه اى

batch mode : باب دسته اى

batch patenting : علوم مهندسى : پاتنت کردن منقطع

batch processing : پردازش دستهاي

batch quantity : بازرگانى : کميت گروهى

batch type furnace : علوم مهندسى : کوره نوع منقطع

batcher : عمران : دستگاهى که شن ماسه سيمان و اب را براى ساختن بتن را اندازه گيرى ميکند

batching : دسته کردن

batching plant : معمارى : مرکز اندازه گيرى

bate : کم کردن ،تخفيف دادن ،پايين اوردن ،نگهداشتن( نفس)،راضى کردن ،دليل وبرهان اوردن ،بال زدن بطرف پايين ،خيساندن چرم درماده قليايى

bateau : )=batteau( )pl.bateaux(نوعى قايق سبک وزن

bated breath : نفس حبس شده

batfowl : هنگام شب مرغ را شکارکردن( با استفاده ازنور وچوبدستى)

bath : گرمابه , حمام , تنشوي , استحمام

bath keeper : حمامي

bath house : حمام ،گرمابه

bath keeper : گرمابه دار،حمامى

bathe : شستشو کردن , شستشو دادن , شستشو , استحمام کردن , آبتني کردن

bather : استحمام کننده

bathetic : عمقى ،اعماقى ،پست ،دون

bathhouse : لباس کن , گرمابه , حمام

bathing : آبتني

bathing suit : شلوار شنا

bathing gown : قطيفه ،ابچين

bathing tub : ابزن ،حمام فرنگى

bathometer : عمق سنج , ژرفاسنج

bathophobia : روانشناسى : ژرفاهراسى

bathorse : اسب بارکش دراردو

bathos : تنزل از مطالب عالى به چيزهاى پيش پا افتاده

bathrobe : هوله حمام

bathroom : حوضخانه , خلاء , توالت , مستراح , اتاقک توالت

baths : استخر شناى سرپوشيده

bathtub : وان , وان حمام

bathymetric navigation : علوم دريايى : ناوبرى ژرفايافتى

bathymetry : عمق سنجي

batik : طراحى روى پارچه

Batista : باتيستا

batiste : پاتيس

batman : گماشته ،خدمتکار،يکمن يا 3کيلو( باتمان)

baton : باتون , عصاي افسران

baton rounds : علوم نظامى : گلوله هاى لاستيکى ضد اغتشاش فشنگهاى لاستيکى

batrachia : خانواده غوکان

batrachian : وابسته بخانواده غوک ،ذوحيات ،دوزيست

batsman : ورزش : توپزن

battailous : مشتاق جنگ

battalia : (نظ ).فرمان جنگ( معمولا با in و into ميامد)،بسيج دسته هاى نظامى ونيروهاى مسلح

battalion : گردان

battalion commander : علوم نظامى : فرمانده گردان

battels : هزينه( شام وناهار )کالج

batten : حال آمدن

batter : پي درپي زدن

battering ram : دژکوب

battering train : توپخانه محاصره

batterty cover : الکترونيک : سرپوش باترى

battery : باتري , باطري

battery (drycell) : علوم نظامى : باطرى خشک

battery (gun) 1 : علوم دريايى : توپ

battery (wet) : علوم نظامى : باطرى تر

battery 2 (artill) : علوم دريايى : اتشبار

battery ammeter : الکترونيک : امپرسنج باترى

battery backup : کامپيوتر : باطرى پشتيبان

battery backup system : کامپيوتر : سيستم پشتيبان باطرى

battery box leg : علوم نظامى : پايه نگهدارنده باطرى

battery capacity : الکترونيک : ظرفيت باترى

battery carbon : الکترونيک : زغال باترى

battery carrier : الکترونيک : شاسى باترى

battery case : الکترونيک : جعبه باترى

battery cell : الکترونيک : پيل باترى

battery center : علوم نظامى : مرکز اتشبار

battery charging cable : الکترونيک : کابل باترى پر کن

battery charging plug : الکترونيک : دو شاخه باترى پر کن

battery charging rectifier : الکترونيک : باترى پر کن

battery charging rheostat : الکترونيک : رئوستاى باترى پر کن

battery clamp : علوم مهندسى : ترمينالهاى باطرى

battery commander : علوم نظامى : فرمانده اتشبار

battery connector : الکترونيک : رابط پيل باترى

battery copper : الکترونيک : مس باترى

battery cradle : الکترونيک : کلاف باترى

battery current : الکترونيک : برق باترى

battery depolarizer : شيمى : واقطبنده

battery discharger : الکترونيک : باترى خالى کن

battery electrode : الکترونيک : الکترود باترى

battery electrolyte : الکترونيک : الکتروليت باترى

battery filler : الکترونيک : سرنگ باترى

battery headquarters : علوم نظامى : ارکان اتشبار

battery hold down : الکترونيک : ميانگيردار باترى

battery hydrometer : الکترونيک : چگالى سنج باترى

battery isolator : الکترونيک : لايى باترى

battery jar : الکترونيک : ظرف باترى

battery jar spacer : الکترونيک : لايى ظرف باترى

battery lamp : علوم مهندسى : چراغ قوه

battery left (right) : علوم نظامى : رگبار از راست يا از چپ

battery mounting : الکترونيک : پايه باترى

battery of generators : الکترونيک : مولدهاى رديفى

battery of wells : معمارى : گروه چاهها

battery output : علوم مهندسى : توان برونداد باطرى

battery oven : الکترونيک : کوره باترى

battery paint : الکترونيک : رنگ باترى

battery plate : الکترونيک : صفحه باترى

battery polarization : الکترونيک : قطبش باترى

battery receiver : الکترونيک : راديو باترى

battery resistance : الکترونيک : مقدار مقاومت باترى

battery solution : الکترونيک : محلول باترى

battery steamer : الکترونيک : کوره باترى بخارى

battery still : الکترونيک : ديگ تقطير باترى

battery switch : علوم مهندسى : کليد باطرى

battery turntable : الکترونيک : ميز باترى

battery vise : الکترونيک : گيره باترى

battery voltage : الکترونيک : ولتاژ باترى

battery water : الکترونيک : اب باترى

batting average : ورزش : ميانگين توپزنى ،ميانگين تعدادامتيازهاى يک دور بازى کريکت

batting cage : ورزش : حصار تورى براى تمرين بيس بال

batting order : ورزش : ترتيب ورود توپزنها به بازى بيس بال ترتيب ورود توپزنها به بازى کريکت

batting practice : ورزش : تمرين ضربه زدن به توپ

battle : جنگ , پيکار , نبرد , مصاف , رزم , پيکار کردن , کارزار

battle a : صف جنگ

battle array : صف جنگ ،جنگ ارايى

battle ax : تبرزين ،تبر

battle clasp : علوم نظامى : نشان و علامت شرکت در جنگ بين المللى اول

battle clout : ورزش : نوعى تيراندازى ميدانى از فاصله ¹¹ 2مترى

battle cruiser : نبردناو

battle cry : شعار جنگي

battle honour : علوم نظامى : نشان افتخار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!)
گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه
بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان
تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها
طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع
مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن
مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل
مقاله درباره پوشش هایی بر پایه آب
مقاله درباره تاثیر فناوری نانو بر معادلات انرژی
مقاله درباره تحولات نانوتكنولوژی 1
مقاله درباره تحولات نانوتكنولوژی 2
مقاله برآورد تاثیر مرگ و میر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی
"بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات"
مقاله خانه سالمندان
"مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش"
پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای
دانلود پرسشنامه ارزشها
دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی
دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجانها)