معنی bazer

bazer
ورزش : سوارکارى که درکنار گاو ميراند و او را در مسيرى قرار مى دهد تا گاوباز بهتر بتواند روى ان بپرد
کلمات مشابه

Baztab : بازتاب

BBC : بي بي سي

bbs : کامپيوتر : Bulletin Board System

bcd : کامپيوتر : Binary Coded Decimal

bdellium : مقل

bdrench : خيساندن

be : تشريف داشتن , بودن , قرارداشتن

be a basis : ملاک بودن

be a broker : دلالي کردن

be a man : مردباشيد،مردانگى داشته باشيد

be a prodigy : محشر پبا کردن

be able : قادر بودن

be able to : توانستن

be able to tolerate : تاب تحمل داشتن

be abolished : ورافتادن

be aboundant : وافر بودن

be acceptable : مسموع بودن

be accepted : مورد موافقت قرار گرفتن , اجابت شدن , مقبول واقع شدن , مقبول افتادن

be accused : مورد اتهام قرار گرفتن , مورد اتهام واقع شدن

be achieved : عملي شدن

معنی bazer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی