معنی bazer

bazer
ورزش : سوارکارى که درکنار گاو ميراند و او را در مسيرى قرار مى دهد تا گاوباز بهتر بتواند روى ان بپرد
کلمات مشابه

Baztab : بازتاب

BBC : بي بي سي

bbs : کامپيوتر : Bulletin Board System

bcd : کامپيوتر : Binary Coded Decimal

bdellium : مقل

bdrench : خيساندن

be : تشريف داشتن , بودن , قرارداشتن

be a basis : ملاک بودن

be a broker : دلالي کردن

be a man : مردباشيد،مردانگى داشته باشيد

be a prodigy : محشر پبا کردن

be able : قادر بودن

be able to : توانستن

be able to tolerate : تاب تحمل داشتن

be abolished : ورافتادن

be aboundant : وافر بودن

be acceptable : مسموع بودن

be accepted : مورد موافقت قرار گرفتن , اجابت شدن , مقبول واقع شدن , مقبول افتادن

be accused : مورد اتهام قرار گرفتن , مورد اتهام واقع شدن

be achieved : عملي شدن

be acquainted with : احاطه داشتن

be acquitted : روسفيد شدن , تبرئه شدن

be added : ازافه شدن , اضافه شدن

be addicted : اعتياد داشتن

be addressed : خطاب شدن

be adhered to : عمل شدن

be adopted : اتخا شدن , اتخل شدن

be advised by me : سخن مرابپذير،حرف مرابشنو

be affected with : اثر پذيرفتن

be affilliated : وابستگي داشتن , وابسته بودن

be agitated : تلاطم داشتن

be agreed : توافق شدن

be alert : مراقب بودن

be alive : زنده بودن

be all abroad : از مرحله پرت بودن

be allocated : اختصاص يافتن , تخصيص يافتن , اختصاص داشتن , هزينه شدن

be allowable : جايز بودن

be amazed : حيران شدن , حيرت زده شدن

be answerable : جوابگو بودن

be antagonistic : در تضاد بودن

be anticipated : پيشبيني شدن

be applied : اطلاق شدن , مشمول شدن

be applied generally : اطلاق شدن

be appointed : انتصاب شدن , منصوب شدن , مبعوث شدن

be approved : به تاييد رسيدن , مورد موافقت قرار گرفتن , تصويب شدن

be arrested : بازداشت شدن , دستگير شدن

be as follows : از اين قرار بودن

be asked : سئوال شدن

be assessed : ارزيابي شدن

be associated : محشور بودن

be assured : خاطرجمع شدن , اطمينان يافتن

be attached : منضم بودن

be attached to : دلبستگي داشتن

be attacked : هدف حمله قرار گرفتن

be attracted : مجزوب شدن , مجذوب شدن

be attributed : منسوب شدن

be authorized : مجاز بودن , مختار بودن

be avaible : در دست بودن

be available : گير آمدن

be awakened : متنبه شدن

be aware : آگاهي داشتن , مطلع بودن , واقف بودن

be aware of : وقوف داشتن

be balanced : موازنه داشتن

be beaten : چوب خوردن

be better : رجحان داشتن

be blamed : ملالت بردن , ملالت شدن

be blessed : خير ديدن

be blinded : نابينا شدن

be born : متولد شدن , ديده به جهان گشودن , به دنيا آمدن

be brave : دليري کردن

be bribed : ارتشاء شدن

be broken : منکسر شدن

be budgeted : هزينه شدن

be buried : مدفون شدن , دفن شدن

be calculated : محاسبه شدن

be calm : آرام بودن

be candid : رک گفتن

be captured : اسير شدن

be careless : سهل انگاري شدن

be carried : حمل شدن

be carried out : به اجرا درآمدن

be castrated : اخته شدن

be caught : گرفتار شدن , به دام افتادن , بدام افتادن

be cautious : بر حذر بودن

be centralized : مرکزيت يافتن , تمرکز يافتن

be certain : حتم داشتن

be chained : به زنجير کشيده شدن

be charge with : قانون ـ فقه : متهم شدن به

be charged with : متهم شدن

be charmed : طلسم شدن

be charred : زغال شدن

be chastised : مواخذه قرار گرفتن , مواخذه شدن

be cheated : گول خوردن , مغبون شدن

be checkmated : مات شدن

be chosen : منتخب شدن , اتخا شدن , اتخل شدن

be circumcised : ختنه شدن

be clever : زرنگي کردن

be coagulated : منعقد شدن

be codified : مدون شدن

be comfortable : راحت بودن

معنی bazer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی