لغات مشابه
be damp : رطوبت داشتن

be deceived : فريب خوردن , اغفال شدن

be decided : بنا شدن

be decorated : مدال گرفتن

be defeated : مغلوب شدن , منهزم شدن , شکست خوردن

be deformed : دشديده شدن

be degraded : خوار شدن

be delayed : به تاخير افتادن , وقفه داشتن

be delighted : محظوظ شدن

be delivered : ايراد شدن

be deposed : خلع شدن

be deprived : محروم شدن

be destroyed : منهدم شدن , منعدم شدن , مضمحل شدن , منقرض شدن , از ميان رفتن , نابود شدن , از بين رفتن

be determined : تعيين شدن

be developed : ظاهر شدن

be difficult : دشوار بودن

be directed : رهبري شدن

be disabled : عاجز شدن

be disappointed : مايوس شدن

be discontinued : قطع شدن

be discovered : مکشوف شدن , کشف شدن , منکشف شدن

be disgraced : خفت کشيدن , روسياه شدن , مفتضح شدن

be dislocated : در رفتن

be displayed : به نمايش درآمدن

be dissolved : انحلال يافتن , منحل شدن

be dissuaded : منصرف شدن

be distinct : متمايز داشتن

be disturbed : متشنج شدن

be divided : منقسم شدن

be divulged : منتشر شده

be done : انجام شدن , انجام گرفتن

be drafted : مشمول شدن

be dried : خشک شدن

be due to : قرار بودن

be dumped : تخليه شدن

be dying : محتضر بودن

be effective : موثر بودن

be elected : اانتخاب شدن , برگزيده شدن

be eliminated : مرتفع شدن , حذف شدن

be embarrassed : خجل شدن , خجالت کشيدن

be employed : در خدمت بودن , اشتغال داشتن

be enchanted : مسحور شدن , طلسم شدن

be enclosed : درج شدن

be engaged : سرگرم بودن , سرگرم شدن , مشغول بودن

be envolved : اشتغال داشتن

be equipped : مجهز بودن

be established : داير شدن , تاسيس شدن , ايجاد شدن

be estimated : برآورد شدن

be evaluated : ارزيابي شدن

be excited : جوش خوردن , جوش زدن

be excluded : مستثني شدن

be exempt : معاف شدن

be exhausted : واماندن

be expanded : گسترش يافتن

be expected : انتظار رفتن

be expelled : دفع شدن

be experienced : تجربه شدن

be exploded : منفجر شدن

be exported : صادر شدن

be extracted : به دست آمدن

be failed : مردود شمردن

be fair : انصاف داشتن

be familiar with : آشنايي داشتن

be fascinated : مفتون شدن

be favorable : مساعد بودن

be felt : احساس شدن

be fenced : حصار کشي شدن

be filled : مشحون شدن

be fined : جرم شدن

be fired : شليک شدن

be fixed : درست شدن

be fond of : راغب بودن

be fooled : خر شدن

be forced : مجبور بودن , مجبور شدن

be forstalled : رودست خوردن

be found : پيدا شدن

be founded : مبتني بودن

be freed : تحويل دادن

be friends : دوست بودن

be frightened : متوحش شدن

be gained : به دست رسيدن

be gentleman : آقائي کردن

be given : ارائه شدن , واکهدار شدن

be going about : شايع بودن

be granted : مستجاب شدن

be granted a divorce by : قانون ـ فقه : طلاق گرفتن از

be greedy : هرص زدن , طمع داشتن

be harmful : ضرر داشتن

be healed : بهبود يافتن

be heedless : غافل شدن

be held : برگزار گرديدن , منعقد شدن , برگزار شدن

be held accountable : پاسخ گو بودن

be helpless : در ماندن

be hesitant : مذبذب بودن

be hired : مزدور شدن , اجير شدن

be hit : ضربه خوردن

be honest : درستکاري کردن

be horny : حشري بودن

be hospitalized : بستري شدن

be hostile : خصومت داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی onychophagia , معنی onymous , معنی onyx , معنی onyx marble , معنی ooch , معنی oodles , معنی oodlins , معنی oof , معنی oogamete , معنی oogamous , معنی oogonium , معنی oolitic limestone , معنی oologist , معنی oology , معنی oomph , معنی oophoritis , معنی oops , معنی oosperm , معنی ootheca , معنی oozy , معنی opacity , معنی opah , معنی opal , معنی opal globe , معنی opalesce , معنی opalescence , معنی opalescent , معنی opaline , معنی opalite , معنی opalline , معنی opaque , معنی opaque glass , معنی opaque plasma , معنی opaquely , معنی opaqueness , معنی opcode decoder , معنی OPEC , معنی open , معنی open air , معنی open and shut , معنی open arc welding , معنی open architecture , معنی open area , معنی open board , معنی open bus system , معنی open canal , معنی open cavity , معنی open chain compound , معنی open circuit , معنی open cluster , معنی open country , معنی open cut , معنی open delta connection , معنی open die forging , معنی open ditch , معنی open doored , معنی open economy , معنی open end wrench , معنی open ended system , معنی open exercise , معنی open faced , معنی open fire , معنی open frame , معنی open game , معنی open general license , معنی open group , معنی open guard , معنی open half wave line , معنی open hands , معنی open hawse , معنی open heartedness , معنی open hearth , معنی open hospital , معنی open house , معنی open ice , معنی open letter , معنی open light , معنی open lines , معنی open link fuse , معنی open loop gain , معنی open machine , معنی open market price , معنی open market rate , معنی open mindedness , معنی open mindldly , معنی open mouthed , معنی open out , معنی open quarter wave line , معنی open roof ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز