لغات مشابه
be deceived : فريب خوردن , اغفال شدن

be decided : بنا شدن

be decorated : مدال گرفتن

be defeated : مغلوب شدن , منهزم شدن , شکست خوردن

be deformed : دشديده شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: