لغات مشابه
be delayed : به تاخير افتادن , وقفه داشتن

be delighted : محظوظ شدن

be delivered : ايراد شدن

be deposed : خلع شدن

be deprived : محروم شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: