لغات مشابه
be destroyed : منهدم شدن , منعدم شدن , مضمحل شدن , منقرض شدن , از ميان رفتن , نابود شدن , از بين رفتن

be determined : تعيين شدن

be developed : ظاهر شدن

be difficult : دشوار بودن

be directed : رهبري شدن

be disabled : عاجز شدن

be disappointed : مايوس شدن

be discontinued : قطع شدن

be discovered : مکشوف شدن , کشف شدن , منکشف شدن

be disgraced : خفت کشيدن , روسياه شدن , مفتضح شدن

be dislocated : در رفتن

be displayed : به نمايش درآمدن

be dissolved : انحلال يافتن , منحل شدن

be dissuaded : منصرف شدن

be distinct : متمايز داشتن

be disturbed : متشنج شدن

be divided : منقسم شدن

be divulged : منتشر شده

be done : انجام شدن , انجام گرفتن

be drafted : مشمول شدن

be dried : خشک شدن

be due to : قرار بودن

be dumped : تخليه شدن

be dying : محتضر بودن

be effective : موثر بودن

be elected : اانتخاب شدن , برگزيده شدن

be eliminated : مرتفع شدن , حذف شدن

be embarrassed : خجل شدن , خجالت کشيدن

be employed : در خدمت بودن , اشتغال داشتن

be enchanted : مسحور شدن , طلسم شدن

be enclosed : درج شدن

be engaged : سرگرم بودن , سرگرم شدن , مشغول بودن

be envolved : اشتغال داشتن

be equipped : مجهز بودن

be established : داير شدن , تاسيس شدن , ايجاد شدن

be estimated : برآورد شدن

be evaluated : ارزيابي شدن

be excited : جوش خوردن , جوش زدن

be excluded : مستثني شدن

be exempt : معاف شدن

be exhausted : واماندن

be expanded : گسترش يافتن

be expected : انتظار رفتن

be expelled : دفع شدن

be experienced : تجربه شدن

be exploded : منفجر شدن

be exported : صادر شدن

be extracted : به دست آمدن

be failed : مردود شمردن

be fair : انصاف داشتن

be familiar with : آشنايي داشتن

be fascinated : مفتون شدن

be favorable : مساعد بودن

be felt : احساس شدن

be fenced : حصار کشي شدن

be filled : مشحون شدن

be fined : جرم شدن

be fired : شليک شدن

be fixed : درست شدن

be fond of : راغب بودن

be fooled : خر شدن

be forced : مجبور بودن , مجبور شدن

be forstalled : رودست خوردن

be found : پيدا شدن

be founded : مبتني بودن

be freed : تحويل دادن

be friends : دوست بودن

be frightened : متوحش شدن

be gained : به دست رسيدن

be gentleman : آقائي کردن

be given : ارائه شدن , واکهدار شدن

be going about : شايع بودن

be granted : مستجاب شدن

be granted a divorce by : قانون ـ فقه : طلاق گرفتن از

be greedy : هرص زدن , طمع داشتن

be harmful : ضرر داشتن

be healed : بهبود يافتن

be heedless : غافل شدن

be held : برگزار گرديدن , منعقد شدن , برگزار شدن

be held accountable : پاسخ گو بودن

be helpless : در ماندن

be hesitant : مذبذب بودن

be hired : مزدور شدن , اجير شدن

be hit : ضربه خوردن

be honest : درستکاري کردن

be horny : حشري بودن

be hospitalized : بستري شدن

be hostile : خصومت داشتن

be humble : درويشي کردن , تواضع کردن

be humilated : تحقير شدن

be humiliated : تحقير شدن

be imagined : مجسم شدن

be imported : وارد شدن

be imprisoned : زنداني شدن , به زندان افتادن

be in charge : رياست برعهده داشتن

be in charge of : برعهده داشتن

be in contact : در تماس بودن

be in demand : مورد تقاضا بودن , شيرين شدن

be in difficulty : در مضيقه بودن

be in disfavor : مغضوب واقع شدن , مغضوب قرار گرفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی chief of police , معنی chief of protocol , معنی chief of state , معنی chief of the faithful , معنی chief petty officeer , معنی chief programmer , معنی chief programmer team , معنی chief rabbi , معنی chief referee , معنی chief residence , معنی chief secretary , معنی chief warrant officer , معنی chiefly , معنی chiefs , معنی chieftain , معنی chieftaincy , معنی chieftainship , معنی chiel , معنی chield , معنی chiffon , معنی chiffonier , معنی chigger , معنی chigi , معنی chignon , معنی chigoe , معنی child , معنی child abuse , معنی child adoption , معنی child custody , معنی child death rate , معنی child development , معنی child guidance clinic , معنی child in the womp , معنی child labor laws , معنی child labour legislation , معنی child law , معنی child of the second bed , معنی child psychiatry , معنی child psychology , معنی child study , معنی child centered , معنی child rearing practices , معنی childbearing , معنی childbed , معنی childbirth , معنی childcare , معنی childe , معنی childermas , معنی childhood , معنی childish , معنی childish act , معنی childishly , معنی childishness , معنی childless , معنی childlike , معنی childly , معنی children , معنی chile , معنی chili , معنی chiliad , معنی chiliasm , معنی chilisauce , معنی chilish , معنی chill , معنی chilled , معنی chilled roll , معنی chilli , معنی chilliness , معنی chilling , معنی chillness , معنی chilly , معنی Chilyabinsk , معنی chimaera , معنی chime , معنی chime in , معنی chimera , معنی chimere , معنی chimeric , معنی chimerical , معنی chimerically , معنی chimney , معنی chimney breast , معنی chimney flashing , معنی chimney pot , معنی chimney shaft , معنی chimney sweeper , معنی chimney piece , معنی chimney stalk , معنی chimney sweep ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز