لغات مشابه
be disturbed : متشنج شدن

be divided : منقسم شدن

be divulged : منتشر شده

be done : انجام شدن , انجام گرفتن

be drafted : مشمول شدن

be dried : خشک شدن

be due to : قرار بودن

be dumped : تخليه شدن

be dying : محتضر بودن

be effective : موثر بودن

be elected : اانتخاب شدن , برگزيده شدن

be eliminated : مرتفع شدن , حذف شدن

be embarrassed : خجل شدن , خجالت کشيدن

be employed : در خدمت بودن , اشتغال داشتن

be enchanted : مسحور شدن , طلسم شدن

be enclosed : درج شدن

be engaged : سرگرم بودن , سرگرم شدن , مشغول بودن

be envolved : اشتغال داشتن

be equipped : مجهز بودن

be established : داير شدن , تاسيس شدن , ايجاد شدن

be estimated : برآورد شدن

be evaluated : ارزيابي شدن

be excited : جوش خوردن , جوش زدن

be excluded : مستثني شدن

be exempt : معاف شدن

be exhausted : واماندن

be expanded : گسترش يافتن

be expected : انتظار رفتن

be expelled : دفع شدن

be experienced : تجربه شدن

be exploded : منفجر شدن

be exported : صادر شدن

be extracted : به دست آمدن

be failed : مردود شمردن

be fair : انصاف داشتن

be familiar with : آشنايي داشتن

be fascinated : مفتون شدن

be favorable : مساعد بودن

be felt : احساس شدن

be fenced : حصار کشي شدن

be filled : مشحون شدن

be fined : جرم شدن

be fired : شليک شدن

be fixed : درست شدن

be fond of : راغب بودن

be fooled : خر شدن

be forced : مجبور بودن , مجبور شدن

be forstalled : رودست خوردن

be found : پيدا شدن

be founded : مبتني بودن

be freed : تحويل دادن

be friends : دوست بودن

be frightened : متوحش شدن

be gained : به دست رسيدن

be gentleman : آقائي کردن

be given : ارائه شدن , واکهدار شدن

be going about : شايع بودن

be granted : مستجاب شدن

be granted a divorce by : قانون ـ فقه : طلاق گرفتن از

be greedy : هرص زدن , طمع داشتن

be harmful : ضرر داشتن

be healed : بهبود يافتن

be heedless : غافل شدن

be held : برگزار گرديدن , منعقد شدن , برگزار شدن

be held accountable : پاسخ گو بودن

be helpless : در ماندن

be hesitant : مذبذب بودن

be hired : مزدور شدن , اجير شدن

be hit : ضربه خوردن

be honest : درستکاري کردن

be horny : حشري بودن

be hospitalized : بستري شدن

be hostile : خصومت داشتن

be humble : درويشي کردن , تواضع کردن

be humilated : تحقير شدن

be humiliated : تحقير شدن

be imagined : مجسم شدن

be imported : وارد شدن

be imprisoned : زنداني شدن , به زندان افتادن

be in charge : رياست برعهده داشتن

be in charge of : برعهده داشتن

be in contact : در تماس بودن

be in demand : مورد تقاضا بودن , شيرين شدن

be in difficulty : در مضيقه بودن

be in disfavor : مغضوب واقع شدن , مغضوب قرار گرفتن

be in doubt : ترديد پيدا کردن

be in minority : اقليت داشتن

be in possession of : قانون ـ فقه : متصرف بودن

be in progress : در جريان بودن

be in the right : ذيحق بودن

be incarnated : متجلي شدن

be inclined : ارادت داشتن , ارادت نمودن

be incompatible : منافات داشتن

be indebted : مديون شدن

be indebted to : حق بگردن داشتن

be indicted : تحت تعقيب بودن

be indolent : کاهلي کردن

be infected : واگرفتن

be inflamed : ملتهب شدن

be informed : در جريان قرار گرفتن , مطلع شدن , با خبر شدن , آگاهي داشتن , آگاه شدآن , آگاه شدن , در جريان بودن , وقوف يافتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی thermal instability , معنی thermal ionization , معنی thermal pollution , معنی thermal printer , معنی thermal protection , معنی thermal resistor , معنی thermal scanning , معنی thermal shock , معنی thermal spring , معنی thermal springs , معنی thermal switch , معنی thermal target , معنی thermal treatment , معنی thermal unit , معنی thermal waves , معنی thermal agitation voltage , معنی thermalgesia , معنی thermalgia , معنی thermally isolated system , معنی thermanesthesia , معنی thermantidote , معنی thermic , معنی thermie , معنی thermionic , معنی thermionic arc , معنی thermionic cathode , معنی thermistor , معنی thermit , معنی thermit fusion welding , معنی thermo galvanometer , معنی thermo plasticity , معنی thermoammeter , معنی thermocoagulation , معنی thermocouple , معنی thermoduric , معنی thermodynamic , معنی thermodynamic equilibruim constant , معنی thermodynamic stability , معنی thermodynamic temperature scale , معنی thermodynamics , معنی thermodynamics cycle , معنی thermoelasticity , معنی thermoelectric , معنی thermoelectric effect , معنی thermoelectrometer , معنی thermoelectron , معنی thermoforming , معنی thermogenesis , معنی thermogenic , معنی thermogram , معنی thermograph , معنی thermographer , معنی thermographic , معنی thermography , معنی thermokarst , معنی thermolabile , معنی thermolytic , معنی thermomagnetic , معنی thermomediterranean , معنی thermometer , معنی thermometre , معنی thermometric , معنی thermometric(al) , معنی thermometrically , معنی thermometry , معنی thermonuclear reaction , معنی thermophile , معنی thermophilic , معنی thermophoresis , معنی thermophysics , معنی thermoplastic , معنی thermoplastic resin , معنی thermoplasticity , معنی thermoreceptor , معنی thermoregulator , معنی thermoregulatory , معنی thermorelay , معنی thermos , معنی thermos flask , معنی thermoscope , معنی thermoset , معنی thermosetting plastic , معنی thermosetting plastics , معنی thermosetting resin , معنی thermostability , معنی thermostable , معنی thermostat , معنی thermostatic regulation , معنی thermostatics ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز