لغات مشابه
be enchanted : مسحور شدن , طلسم شدن

be enclosed : درج شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: