لغات مشابه
be expelled : دفع شدن

be experienced : تجربه شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: