لغات مشابه
be failed : مردود شمردن

be fair : انصاف داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: