لغات مشابه
be felt : احساس شدن

be fenced : حصار کشي شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: