لغات مشابه
be greedy : هرص زدن , طمع داشتن

be harmful : ضرر داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: