لغات مشابه
be healed : بهبود يافتن

be heedless : غافل شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: