لغات مشابه
be heedless : غافل شدن

be held : برگزار گرديدن , منعقد شدن , برگزار شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: