لغات مشابه
be held accountable : پاسخ گو بودن

be helpless : در ماندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: