لغات مشابه
be hesitant : مذبذب بودن

be hired : مزدور شدن , اجير شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: