لغات مشابه
be hired : مزدور شدن , اجير شدن

be hit : ضربه خوردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: