لغات مشابه
be hit : ضربه خوردن

be honest : درستکاري کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: