لغات مشابه
be horny : حشري بودن

be hospitalized : بستري شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: