لغات مشابه
be in demand : مورد تقاضا بودن , شيرين شدن

be in difficulty : در مضيقه بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: