لغات مشابه
be incarnated : متجلي شدن

be inclined : ارادت داشتن , ارادت نمودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: