لغات مشابه
be indolent : کاهلي کردن

be infected : واگرفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: