لغات مشابه
be inserted : مندرج شدن

be inspired : الهام گرفتن , الهام يافتن , الهام داشتن , الهام شدن

be institutionalized : مهادين شدن

be interrupted : فاصله خوردن

be intesified : تشديد شدن , شدت کردن

be introduced : معرفي شدن

be investigated : تحت رسيدگي قرار گرفتن

be invited : دعوت شدن , وعده داشتن

be involved : درگير بودن , دست داشتن

be irrigated : مشروب شدن

be it so : چنين باشد،چنين باد

be judged : دادرسي شدن

be kept : نگهداري شدن

be killed : کشته شدن , مقتول شدن

be kind : دوستي کردن

be late : دير کردن

be left : باقي بودن

be left behind : جا ماندن , به جا ماندن

be likely : احتمال رفتن , احتمال داشتن

be limited : محدود شدن

be lined : خط کشي شدن

be lost : از دست رفتن , از بين رفتن

be loyal : وفاکردن

be lubber : خام دستي کردن

be made : بعمل آمدن , به عمل آوردن , اتخل شدن , اتخا شدن , توليد شدن

be mentioned : ذکر شدن

be mineralized : معدني شدن

be mixed : اختلاط يافتن , آميخته شدن

be mocked : استهزاء شدن

be moderate : ميانه روي کردن

be monitored : تحت نظارت بودن , تحت تعقيب بودن

be name : ملقب شدن

be named : نام داشتن

be naughty : شيطنت کردن

be necessary : لزوم داشتن

be neglected : منفک شدن

be negotiated : مذاکره شدن

be noble born : اصالت ذاتي داشتن

be noticed : به چشم خوردن , متوجه شدن

be noxious : ضرر داشتن

be obligated : ملزم شدن

be obliged : التزام داشتن

be obstinate : لجاجت کردن

be obtained : فراهم شدن , حاصل شدن , بدست آمدن , حاصل آمدن

be offered : عرضه شدن

be old : کهنه بودن

be on a committee : قانون ـ فقه : عضو کميسيونى بودن

be on diet : رژيم داشتن

be on display : در معرض تماشا بودن

be on leave : در مرخصى بودن

be on the alert : گوش بزنگ بودن

be on the parole : قانون ـ فقه : با دادن التزام ازاد شدن

be on to it : اگاه يا مواظب باش

be opened : گشايش يافتن

be optimistic : خوش بين بودن

be organized : برگزار شدن

be ostentatious : خودفروشي کردن

be overambitious : جاه طلبي کردن

be overturned : چپه شدن

be paid : ادا شدن , پرداخت شدن

be painted : رنگ شدن

be passed : تصويب شدن

be passionate : شور پيدا کردن

be patient to all men : با همه مردم شکيبا باشيد،نسبت بهمه بردباريا صبورباشيد

be perform : اجراء حکم , اجراء شدن

be personified : مجسم شدن

be placed : جا گرفتن

be planted : کشت شدن

be plundered : غارت شدن

be pointed out : متذکر شدن

be poisoned : مسموم شدن

be polluted : ملوت شدن

be porter : حمالي کردن

be possible : احتمال داشتن , امکان پذير بودن , امکان داشتن

be postponed : موکول شدن , به تاخير افتادن

be predicted : پيش بيني شدن

be pregnant : آبستن بودن

be prepared : تهيه شدن , آماده بودن

be prescribed : تجويز شدن

be present : حضور داشتن , در خدمت بودن

be presented : هديه شدن

be prevalent : شايع شدن

be prevented : پيشگيري شدن

be printed : چاپ شدن , منتشر نمودن

be produced : توليد شدن

be profitable : منفعت داشتن

be promoted : ارتقاء يافتن

be prostitute : جندگي کردن

be proud of : غرور داشتن

be proved : اثبات شدن , بثبوت رسيدن

be proven : ثابت شدن

be provided : فراهم شدن , تامين شدن

be published : منتشر گرديدن , شايع شدن , منتشر شدن , منتشر شده , درج شدن , به چاپ رسيدن , انتشار يافتن

be punished : ادب شدن

be purchased : خريداري شدن

be put : قرار گرفتن

be put down : توسري خوردن

be put in order : مرتب شدن

be put into effect : به اجرا درآمدن

be put under treatment : تحت درمان قرار گرفتن

be quick : جلد کردن

be ready : حاضر بودن , آماده بودن

be received : دريافت شدن

be recieved : به دست آمدن

be recommended : توصيح کردن

be recorded : ضبط شدن

be recycled : خمير شدن

be reduced : کاهش يافتن

be referred : ارجاع شدن , احاله شدن

be refused : وا خوردن , واخوردن

be regarded as : محسوب شدن

be rejected : مردود شمردن , وا خوردن , مردود شدن

be related : مربوط شدن , ارتباط داشتن , مناسبت داشتن

be relaxed : وارفتن

be released : رها شدن

be relieved : خلص شدن , وارستن

be religious : مذهبي بودن

be reluctant : اکراه داشتن

be repaired : تعميرشدن , تعمير شدن

be reported : گزارش شدن

be required : واجب بودن

be responsible : پاسخگو بودن

be restless : بيقرار بودن

be revealed : مشخص شدن , متجلي شدن , مکشوف گرديدن , فاش شدن , برملا شدن , مکشوف شدن

be reversed : برعکس شدن

be revoked : سلب شدن

be rude : گستاخي کردن

be ruined : خانه خراب شدن

be rumored : شهرت داده شدن

be satisfied : خورسند بودن , خورسند شدن , خرسند بودن , رضايت داشتن

be satisfied with : اکتفا کردن

be save : نجات يافتن

be saved : رستگار شدن , رهيدن

be scared to death : زهره ترک شدن

be scattered : متفرق شدن

be seated : بنشينيد،بفرماييد

be second to none : دومي نداشتن

be seen : به چشم خوردن

be selected : اانتخاب شدن

be sensitive : حساسيت داشتن

be sensual : شهوتراني کردن

be sent : اعزام شدن , ارجاع شدن , ارسال شدن , مرسول شدن

be separated : جدا بودن , منفک شدن , مفروز شدن

be set : تعيين شدن

be shot : هدف توپ قرار گرفتن , هدف گلوله قرار گرفتن

be shut down : به حال تعطيل درآمدن

be shy : رودربايستي کردن

be signed : امضاء شدن

be similar : مشابهت داشتن

be social : اجتماغي بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Multiphysics Modeling Using COMSOL
بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم
مدل آماده مرسدس بنز
مدل چرخ دنده
طراحی گلکسی اس 7
طراحی لامبورگینی در سالیدورک
طراحی مرسدس بنز C250
مدل آماده گوشی اپل SE
مدل آماده گوشی نکسوس
مدل آماده قایق در سالیدورک
نمای داخلی بسیار زیبا با اسکچ آپ
مدل آماده کشتی در سالیدورک
مدل قایق در راینو
طراحی نما با اسکچ آپ
طرح لایه باز قایق در سالیدورک
بناهای مهم شهر تهران (پروژه معماری و شهرسازی)
تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی
نمونه سوال سیاست پولی و مالی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال متون فقه 4 دانشگاه آزاد ارومیه