لغات مشابه
be investigated : تحت رسيدگي قرار گرفتن

be invited : دعوت شدن , وعده داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: