لغات مشابه
be kept : نگهداري شدن

be killed : کشته شدن , مقتول شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: