لغات مشابه
bead : مهره ساختن , بريسمان کشيدن , منجوق زدن , مهره , دانه , خرمهره , دانه تسبيح

bead maker : معمارى : مهره ساز

bead polymwerization : شيمى : بسپارش حبه اى

bead tire : علوم مهندسى : لاستيک با لبه هاى گرد شده

bead roll : صورت مردگانى که براى ارواح انها فاتحه يادعاميخوانند

beaded edge : علوم مهندسى : لبه برگردانده شده

beaded flats : علوم مهندسى : فولاد تخت

beaded section : عمران : شيار برجسته روى گچ و چوب

beading : روکوب

beadle : منادي دادگاه

beadledom : تشريفات ورسميت زياد

beadroll : فهرست اسامي , تسبيح

beads : منجوق

beadsman : دعاخوان

beadwork : تسبيح سازى ،بريسمان کشى( تسبيع)

beady : دانه دار،مهره دار،داراى چشمان ريز وگرد

beady eyes : چشمان ريز براق

beagle : (ج.ش ).تازى شکارى پاکوتاه ،(مج ).جاسوس ،کاراگاه

beak : تک , نوک , نک , منقار

beak like : منقاري

beaked : نوکدار , منقاردار

beaker : ليوان آزمايشگاه , جام , ليوان آئمايشگاه , ظرف کيمياگري

beaker brush : شيمى : بشر شوى

beaker forceps : شيمى : انبر بشر

beakiron : دماغه سندان ،سندان دو کوه يادو دماغه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 540 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 540 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/025423b2e69877149e35021724b8abcde7cc4376', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"W79u3Yn2gqfnhxU4Wq1J9BOYZ1if2OyoBbFSO2Xq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"beacon on";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:123:"اسم رمز براى فرمان ،رادار تعقيب هدف خود را روشن کن ،(در هنگام رهگيرى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=beacon-on";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834147;s:1:"c";i:1537834147;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/025423b2e69877149e35021724b8abcde7cc4376', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"W79u3Yn2gqfnhxU4Wq1J9BOYZ1if2OyoBbFSO2Xq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"beacon on";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:123:"اسم رمز براى فرمان ،رادار تعقيب هدف خود را روشن کن ،(در هنگام رهگيرى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=beacon-on";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834147;s:1:"c";i:1537834147;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/025423b2e69877149e35021724b8abcde7cc4376', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"W79u3Yn2gqfnhxU4Wq1J9BOYZ1if2OyoBbFSO2Xq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"beacon on";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:123:"اسم رمز براى فرمان ،رادار تعقيب هدف خود را روشن کن ،(در هنگام رهگيرى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=beacon-on";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834147;s:1:"c";i:1537834147;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('025423b2e69877149e35021724b8abcde7cc4376', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"W79u3Yn2gqfnhxU4Wq1J9BOYZ1if2OyoBbFSO2Xq";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"beacon on";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:123:"اسم رمز براى فرمان ،رادار تعقيب هدف خود را روشن کن ،(در هنگام رهگيرى)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=beacon-on";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834147;s:1:"c";i:1537834147;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58