لغات مشابه
bead maker : معمارى : مهره ساز

bead polymwerization : شيمى : بسپارش حبه اى

bead tire : علوم مهندسى : لاستيک با لبه هاى گرد شده

bead roll : صورت مردگانى که براى ارواح انها فاتحه يادعاميخوانند

beaded edge : علوم مهندسى : لبه برگردانده شده

beaded flats : علوم مهندسى : فولاد تخت

beaded section : عمران : شيار برجسته روى گچ و چوب

beading : روکوب

beadle : منادي دادگاه

beadledom : تشريفات ورسميت زياد

beadroll : فهرست اسامي , تسبيح

beads : منجوق

beadsman : دعاخوان

beadwork : تسبيح سازى ،بريسمان کشى( تسبيع)

beady : دانه دار،مهره دار،داراى چشمان ريز وگرد

beady eyes : چشمان ريز براق

beagle : (ج.ش ).تازى شکارى پاکوتاه ،(مج ).جاسوس ،کاراگاه

beak : تک , نوک , نک , منقار

beak like : منقاري

beaked : نوکدار , منقاردار

beaker : ليوان آزمايشگاه , جام , ليوان آئمايشگاه , ظرف کيمياگري

beaker brush : شيمى : بشر شوى

beaker forceps : شيمى : انبر بشر

beakiron : دماغه سندان ،سندان دو کوه يادو دماغه

beakless : بي نوک

bealm of mecca : (حنا )بلسان مکى

beam : شعاع , پرتوه , پرتو

beam 2 : علوم دريايى : شاه تير

beam anchor : عمران : تيرى که ديوار را محکم نگاه ميدارد

beam attack : علوم نظامى : تک هواپيماى رهگيرى که با زاويه افقى بيش از 45 درجه و کمتر از 135 درجه انجام مى شود

beam bender : عمران : تير خم کن

beam bending press : علوم مهندسى : پرس خم کننده ميله

beam column framing : عمران : ساختمان با قابهاى متشکل از تير و ستون

beam current at a specified point : الکترونيک : شدت اشعه الکترونى در يک نقطه

beam cutoff : الکترونيک : قطع اشعه

beam deflection : عمران : خميدگى

beam ends : انتهاى قسمت عقبى کشتى

beam grillage : عمران : تقاطع تيرها

beam on elastic supports : عمران : تير روى تکيه گاههاى ارتجاعى

beam power amplifier tube : الکترونيک : لامپ فزونساز اشعه اى

beam recording : ضبط پرتويى

beam rolling mill : علوم مهندسى : نورد کارى تير

beam scale : علوم مهندسى : توازن تير

beam store : انبار پرتويى

beam test : عمران : ازمايش اندازه گيرى تير از نظر مقاومت

beam to tighten wrap : معمارى : پادار

beamed ceiling : عمران : سقف تيراهن دار

beaming : پرتودار

beamless : بى پرتو،بى نور

beamy : پر پرتو

bean : لوبيا , باقا

bean pod : غلاف باقلا

bean tree : (گ.ش )درخت خرنوب

bean caper : پيرسن دارى

beanball : ورزش : توپى که هدف ان سر توپزن باشد

beanie : يکنوع عرقچين کوچک که محصلين برسر مى گذارند

bear : خرس , دب

bear (to) : معمارى : تاب اوردن

bear a hand : کمک کردن

bear agrudge : قانون ـ فقه : غرض ورزيدن

bear fruit : ثمر بخشيدن , بارآوردن , ميوه دادن , ثمر دادن , ميوهدادن

bear garden : محلى که درانجاخرسها را بجنگ مى اندازند

bear in : ورزش : تمايل اسب به نزديک شدن به جانب کناره مسير يا نرده ها

bear on : نسبت داشتن ،مربوط بودن

bear record to : قانون ـ فقه : تصديق يا اثبات کردن

bear tape shutter gate : عمران : دريچه شيروانى شکل

bear up : ورزش : برگشتن قايق بسمت باد

bear like : خرس مانند

bearable : تحمل پذير،بادوام

bearbaiting : نوعى تفريح که دران سگها رابجان خرس مقيد درزنجير مياندازند

beard : ريش , موي صورت , ريش دارکردن , ريشي , محاسن

bearded : ريشو , بي ريش , ريشدار , ريش دار

bearded pink : گل بوقلمون

beardless : بيريش

bearer : درخت بارور , حامل

bearer securities : بازرگانى : اوراق بهادار بى نام

bearer share : قانون ـ فقه : سهم بى نام

bearer shares : قانون ـ فقه : سهام بى نام

bearer policy : بازرگانى : بيمه نامه بدون نام

bearing : ياتاقان

bearing (b) : علوم دريايى : سمت

bearing direction : علوم مهندسى : جهت قرار گرفتن ياطاقان

bearing fruit : بار دار

bearing length : علوم مهندسى : طول ياطاقان

bearing loss : الکترونيک : اتلاف بالشتکى

bearing pedastal : علوم مهندسى : پايه ياطاقان

bearing pile : علوم مهندسى : تکيه گاه پايه کوب

bearing pressure on foundation : معمارى : فشار تکيه گاهى شالوده

bearing race : علوم هوايى : جدار ياتاقان

bearing rein : )=checkrein(مهار

bearing strenght : علوم هوايى : نيروى لازم جهت کشيدن پرچ تا لبه ورقه فلز و يا امتداد دادن سوراخ

bearing support : عمران : تکيه گاه متحمل بار

bearing surface : علوم مهندسى : سطح ياطاقان

bearing width : عمران : عرض تکيه گاه

bearingly : از روى تحمل و بردبارى

bearish : مثل خرس

bearish market : بازرگانى : بازار رو به افول

bearpaw : ورزش : کفش مخصوص راه رفتن در برف

bears foot : يکجورخربق

bearskin : کلاهى از پوست خرس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی manubrium , معنی Manuchehr , معنی Manuel , معنی Manuel Gonzales Herrera , معنی manufactoring plant , معنی manufactoring tape milling machine , معنی manufacture , معنی manufacture cost , معنی manufacture of glasses , معنی manufactured , معنی manufacturer of tins , معنی manufacturing , معنی manufacturing industry , معنی manufaturer , معنی manula shifting , معنی manumit , معنی manupulate , معنی manure , معنی manurial , معنی manus , معنی manuscript , معنی manward , معنی manwise , معنی manx , معنی manx cat , معنی manxman , معنی many , معنی many a man , معنی many a time , معنی many books , معنی many coloured , معنی many d. of hunger , معنی many fold , معنی many happy returns of the day , معنی many headed , معنی many leaved , معنی many of them , معنی many people , معنی many peopled , معنی many persons , معنی many sided , معنی many times , معنی many valued , معنی many leaved , معنی manyfold , معنی manyplies , معنی manzanita , معنی Mao , معنی mao (monoamine oxidase inhibitor) , معنی Maoist , معنی maori , معنی Maosuit , معنی map , معنی map classification , معنی map index , معنی map k , معنی map maker , معنی map maneuver , معنی map margin , معنی map reference , معنی map sheet , معنی map survey , معنی maple sugar , معنی maple syrup , معنی maples , معنی Mapocho , معنی mapping , معنی mapping device , معنی mapwise , معنی maquette , معنی maqui , معنی mar , معنی marabou , معنی maraca , معنی maraschino , معنی marasmic , معنی maratha , معنی marathon , معنی maraud , معنی marauder , معنی maravedi , معنی marble , معنی marble cake , معنی marbled , معنی marbleize , معنی marbling , معنی marblize , معنی marbly , معنی marc ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز