لغات مشابه
bed capacity : علوم نظامى : ظرفيت بيمارستان از نظر تختخواب

bed coke : علوم مهندسى : کک

bed credit : علوم نظامى : تعداد تختخوابى که در بيمارستان به هر يکان يا سازمان اختصاص داده مى شود

bed drop or bod fall : عمران : اختلاف سطح کف نهر در دوطرف ساختمانى که روى نهر ساخته ميشود

bed early : بستر اولیه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام