معنی bed building stage of river

bed building stage of river
عمران : تراز سطح متوسط اب رودخانه
کلمات مشابه

bed capacity : علوم نظامى : ظرفيت بيمارستان از نظر تختخواب

bed coke : علوم مهندسى : کک

bed credit : علوم نظامى : تعداد تختخوابى که در بيمارستان به هر يکان يا سازمان اختصاص داده مى شود

bed drop or bod fall : عمران : اختلاف سطح کف نهر در دوطرف ساختمانى که روى نهر ساخته ميشود

bed early : بستر اولیه

bed fellow : هم بستر

bed groins : عمران : بند کوچکى که بطور موقت جهت بالاامدن سطح اب در دهانه خروجى کانال زده ميشود

bed levels : عمران : نقاط ارتفاعى کف کانال در امتداد محور کانال

bed load sampling : عمران : نمونه بردارى از بار کف

bed maker : بسترساز

bed material : معمارى : رسوبات بستر

bed materials : عمران : رسوبات بستر

bed molding : گچ برى و تزئينات نزديک سقف

bed of a river : مغ

bed of roses : وضع راحت ،اش دهن سوز

bed pitching : عمران : سنگ چينى کف کانال جهت حفاظت

bed ripples : عمران : موج بستر

bed rock ledge : عمران : لايه سنگى کف بستر

bed room : عمران : اطاق خواب

bed slope : عمران : شيب کف

معنی bed building stage of river به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی