لغات مشابه
benefactor : صاحب خير , باني خير , نيکوکار , ولينعمت , صاحب کرم , واقف

benefactress : زن نيوکار

benefic : فايده برنده

benefical owner of an estate : مالک بهره برداريک دارايى

benefice : درامد کليسايى ،لطف ،نيکى

beneficed : داراى درامد کليسايى

beneficence : نيکوکاري , نکويي

beneficent : صاحب کرم , منان , نيک کردار , منعم

beneficial : سودمند , افاضه , نافع , بااستفاده , باصرفه

beneficial ownership : بازرگانى : مالکيت به نسبت منافع

Beneficiary : ذینفع ،‌ بهره مند

Beneficiary : ذینفع ،‌ بهره مند

beneficiary : ذينفع

beneficiary of a draft : قانون ـ فقه : محتال

beneficiary of a suretyship : قانون ـ فقه : مکفول له

beneficiary of a will : قانون ـ فقه : موصى له

beneficiary of an endowment : قانون ـ فقه : موقوف عليه

benefit : بهره گرفتن , مستفيض , سود بردن , احسان کردن , فايده بردن , منتفع کردن , فايده , سود , توشه برگرفتن , مزيت دادن , منتفع شدن , مفيد بودن , توشه برداشتن , فايدهرساندن

benefit in kind : بازرگانى : نفع جنسى

benefit of clergy : مصونيت روحانيون از محاکمه شدن در دادگاههاى عرفى

benefit principle : بازرگانى : اصل انتفاع

benefit spillovers : بازرگانى : نشر منافع

benefit theory of taxation : بازرگانى : نظريه ماليات بندى بر پايه انتفاع

benefit cost ratio : عمران : نسبت هزينه و فايده

benefiting : منتفع , متمتع

benefits : حقوق و مزايا , خواص , حقوقومزايا

benefits society : قانون ـ فقه : انجمن خيريه

benevolence : نيک خواهي , خير خواهي , نوع پرستي , خوشدلي

benevolent : نيکخواه , عام المنفعه , خيرانديش , نيکوکار , خوشدل , خير

benevolently : خير خواهانه

Bengal : بنگاله , بنگال

Bengalese : بنگالي

bengali : بنگالى ،اهل بنگال ،زبان بنگاله

bengaline : نوعى پارچه راه راه

benifit : نصيب کردن

benifit of elergy : نه عرفا،امتيازروحانيون براى اينکه شرعامحاکمه شوند

benight : شب زده کردن ،درتاريکى جهل انداختن ،کور کردن

benighted : شب زده

benign : جيد

benign scarlet fever : گل افشان

benignancy : مهربانى ،نرمى

benignancyh : مهربانى ،لطف ،خوش خيمى

benignant : مهربان ،لطيف ،خوش خيم ،ملايم

benignity : مهربانى ،شفقت ،احسان ،خوش خيمى

Benin : بنين

benined the curtain : پشت پرده ،پنهان

benison : سعادت جاوداني

benite : درتاريکى انداختن ،به شب انداختن

Benjamin : بنيامين , بنجامين

benko gambit : ورزش : گامبى بنکو در دفاع بنونى شطرنج

benko opening : ورزش : گشايش بنکو

benne : روغن کنجد،کنجد

bennet : (گ.ش ).شوکران کبير

benoni counter gambit : ورزش : گامبى متقابل بنونى

benoni defence : ورزش : دفاع بنونى

bent : خم , خم دار , علف بوريا , خميده , علف نيزار , متمايل , انحناء دار , خميدگي , خمياده

bent adaptor : شيمى : رابط خميده

bent bond : شيمى : پيوند خميده

bent gun ion trap : الکترونيک : يونربايى لوله خميده

bent over : دولا

benthal : (ز.ش ).وابسته به اعماق اقيانوس ،دريابن

benthonic : )=benthic(

benthos : دريابن

benton test : روانشناسى : ازمون بنتون

bentonite : شيمى : بنتونيت

bentonite slurries : عمران : دو قالب بتونيت

benumb : کرخ کردن , بي حس کردن

benumbed : خواب رفته

benzenanion : شيمى : بنزانيون

benzenoid : شيمى : بنزن مانند

benzenonium ion : شيمى : يون بنزنونيوم

benzidine : (ش ).بنيانى بفرمولC12H12N2

benzion condensation : شيمى : تراکم بنزويينى

benzoate : (ش ).نمکها واملاح اسيد بنزوئيک

benzocaine : (ش ).ماده متبلورسفيدى بفرمول C9H11NO2 که بعنوان داروى بيحس کننده موضعى مصرف ميشود

benzoic acid : شيمى : بنزوييک اسيد

benzoin : عسلبند , حسن لبه

benzol : شيمى : بنزن

benzole : بنزين ،فراورده قير زغال سنگ

benzoline : بنزين خام ياپالوده نشده

benzophenone : شيمى : بنزوفنون

benzophenone oxide : شيمى : بنزوفنون اکسيد

benzoquinone : شيمى : بنزوکينون

benzoyl : شيمى : بنزوييل

benzoylphenyl carbinol : شيمى : بنزوييل فينل کربينول

benzyl : شيمى : بنزيل

benzylic position : شيمى : موقعيت بنزيلى

benzyne : شيمى : بنزاين

beom seogi : ورزش : گربه سان ايستادن

bepaint : نقاشى کردن ،رنگ اميزى کردن

bequeather : مورث

bequest : وقف نامه

berber : بربرى ،بربر

bereave : داغديده کردن

bereaved : داغديده , داغدار , دلسوخته

bereavement : داغ , داغداري

bereft of hope : نا اميد،مايوس

beret : بره , کلاه بره

bergamot : ترنج , اترج

bergschround : ورزش : فلات يخچالى

beriberi : (طب )بيمارى کمبود ويتامنB ،برى برى

berkeley unix : کامپيوتر : يونيکس برکلى

Berlin : برلين , برلن

berlin defence : ورزش : دفاع برلين در گشايش فيل شطرنج

berm : هره خاکريز

berme : هره خاکريز

bermuda shorts : شلوار کوتاه تا زير زانو

bernicle : سرخاب

bernoulli : علوم هوايى : برنولى

bernoulli box : کامپيوتر : جعبه برنولى

bernoulli effect : شيمى : پديده برنولى

bernoulli theorem : شيمى : قضيه برنولى

bernreuter personality inventory : روانشناسى : پرسشنامه شخصيتى برن رويتر

Bernstein : برنشتاين

berried : حبهدار

berry : توت دادن , توت , حبه , حب , سته

berrylike : توتي

berserk : ازجا دررفته

berserker : ازجادررفته

berth : پهلو گرفتن , اطاق کشتي

berth 2 : علوم دريايى : پهلوگاه

bertha : يقه پهنى که روى لباس ميدوزند،(م.ل).درخشان ،روشن

berthelot equation : شيمى : معادله برتلو

berthlot thomson principle : شيمى : اصل برتلو - تامپسون

beryl : بزادي

besail : قانون ـ فقه : جد پدرى

beseech : التماس کردن

beseeching : از و جز

beseem : شايسته بودن

beseige : محاصره کردن ،احاطه کردن ،فراگرفتن

besetting : حمله پى در پى

besetting sin : گناهى که انسانراهمواره دچاروسوسه ميکند،گناه دست برندار

beshrew : لعنت کردن ،تباه کردن ،نفرين کردن ،دشنام دادن ،هتاکى کردن

beshrewme : اف برمن ،لعنت برمن

beside : ازطرف ديگر , دريک طرف , باضافه

beside oneself : از خودبيخود

beside the mark : خارج ازموضوع ،پرت

beside the question : خارج از موضوع ،پرت

beside(orwide of)the mark : خارج از موضوع ،ان ور نشان ،انسوى نشان ،دور از نشان

besides : ازپهلو , بعلاوه , سواي , بجز اينکه , ازاينگذشته , گذشتهاز , گذشتهازاين , وانگهي

besiege : علوم نظامى : محاصره کردن

besiegement : گردگيرى ،محاصره

beslobber : با اب دهن ترکردن ،زيادبوسيدن ،ماچ ،موچ کردن

besmear : الودن ،اندودن ،ملوث کردن ،رنگ کردن ،کثيف کردن

besmirch : لکه دار کردن

besot : مست کردن ،گيج کردن ،مبهوت کردن ،شيفته ومسحور کردن

besotted : مسحور،مبهوت

besought : التماس کردن به ،استدعاکردن يادرخواست کردن از

bespangle : پولک زدن

bespeak : قبلا درباره چيزى صحبت کردن ،ازپيش سفارش دادن ،حاکى بودن از

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

معاهدات بین المللی در اسلام
دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی
تحقیق در مورد ایزو
پاورپویینت ملات
دانلود تحقیق در مورد بازار
دانلود تحقیق در مورد کم شنوایی
دانلود پاورپویینت کزاز
دانلود گزارش کارآموزی راه سازی و روسازی راه ها در شرکت ساختمانی و راه سازی
دانلود تحقیق در مورد کارآفرینی
نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه
دانلود تحقیق فیزیک هسته ای
دانلود تحقیق در مورد بازرگانی
فیزیک و کاربردهای آن در زیست شناسی
دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه
موضوع و مفهوم بانكهای مركزی
بخش اداری مالی مخابرات
سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه
برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی