لغات مشابه
benefits : حقوق و مزايا , خواص , حقوقومزايا

benefits society : قانون ـ فقه : انجمن خيريه

benevolence : نيک خواهي , خير خواهي , نوع پرستي , خوشدلي

benevolent : نيکخواه , عام المنفعه , خيرانديش , نيکوکار , خوشدل , خير

benevolently : خير خواهانه

Bengal : بنگاله , بنگال

Bengalese : بنگالي

bengali : بنگالى ،اهل بنگال ،زبان بنگاله

bengaline : نوعى پارچه راه راه

benifit : نصيب کردن

benifit of elergy : نه عرفا،امتيازروحانيون براى اينکه شرعامحاکمه شوند

benight : شب زده کردن ،درتاريکى جهل انداختن ،کور کردن

benighted : شب زده

benign : جيد

benign scarlet fever : گل افشان

benignancy : مهربانى ،نرمى

benignancyh : مهربانى ،لطف ،خوش خيمى

benignant : مهربان ،لطيف ،خوش خيم ،ملايم

benignity : مهربانى ،شفقت ،احسان ،خوش خيمى

Benin : بنين

benined the curtain : پشت پرده ،پنهان

benison : سعادت جاوداني

benite : درتاريکى انداختن ،به شب انداختن

Benjamin : بنيامين , بنجامين

benko gambit : ورزش : گامبى بنکو در دفاع بنونى شطرنج

benko opening : ورزش : گشايش بنکو

benne : روغن کنجد،کنجد

bennet : (گ.ش ).شوکران کبير

benoni counter gambit : ورزش : گامبى متقابل بنونى

benoni defence : ورزش : دفاع بنونى

bent : خم , خم دار , علف بوريا , خميده , علف نيزار , متمايل , انحناء دار , خميدگي , خمياده

bent adaptor : شيمى : رابط خميده

bent bond : شيمى : پيوند خميده

bent gun ion trap : الکترونيک : يونربايى لوله خميده

bent over : دولا

benthal : (ز.ش ).وابسته به اعماق اقيانوس ،دريابن

benthonic : )=benthic(

benthos : دريابن

benton test : روانشناسى : ازمون بنتون

bentonite : شيمى : بنتونيت

bentonite slurries : عمران : دو قالب بتونيت

benumb : کرخ کردن , بي حس کردن

benumbed : خواب رفته

benzenanion : شيمى : بنزانيون

benzenoid : شيمى : بنزن مانند

benzenonium ion : شيمى : يون بنزنونيوم

benzidine : (ش ).بنيانى بفرمولC12H12N2

benzion condensation : شيمى : تراکم بنزويينى

benzoate : (ش ).نمکها واملاح اسيد بنزوئيک

benzocaine : (ش ).ماده متبلورسفيدى بفرمول C9H11NO2 که بعنوان داروى بيحس کننده موضعى مصرف ميشود

benzoic acid : شيمى : بنزوييک اسيد

benzoin : عسلبند , حسن لبه

benzol : شيمى : بنزن

benzole : بنزين ،فراورده قير زغال سنگ

benzoline : بنزين خام ياپالوده نشده

benzophenone : شيمى : بنزوفنون

benzophenone oxide : شيمى : بنزوفنون اکسيد

benzoquinone : شيمى : بنزوکينون

benzoyl : شيمى : بنزوييل

benzoylphenyl carbinol : شيمى : بنزوييل فينل کربينول

benzyl : شيمى : بنزيل

benzylic position : شيمى : موقعيت بنزيلى

benzyne : شيمى : بنزاين

beom seogi : ورزش : گربه سان ايستادن

bepaint : نقاشى کردن ،رنگ اميزى کردن

bequeather : مورث

bequest : وقف نامه

berber : بربرى ،بربر

bereave : داغديده کردن

bereaved : داغديده , داغدار , دلسوخته

bereavement : داغ , داغداري

bereft of hope : نا اميد،مايوس

beret : بره , کلاه بره

bergamot : ترنج , اترج

bergschround : ورزش : فلات يخچالى

beriberi : (طب )بيمارى کمبود ويتامنB ،برى برى

berkeley unix : کامپيوتر : يونيکس برکلى

Berlin : برلين , برلن

berlin defence : ورزش : دفاع برلين در گشايش فيل شطرنج

berm : هره خاکريز

berme : هره خاکريز

bermuda shorts : شلوار کوتاه تا زير زانو

bernicle : سرخاب

bernoulli : علوم هوايى : برنولى

bernoulli box : کامپيوتر : جعبه برنولى

bernoulli effect : شيمى : پديده برنولى

bernoulli theorem : شيمى : قضيه برنولى

bernreuter personality inventory : روانشناسى : پرسشنامه شخصيتى برن رويتر

Bernstein : برنشتاين

berried : حبهدار

berry : توت دادن , توت , حبه , حب , سته

berrylike : توتي

berserk : ازجا دررفته

berserker : ازجادررفته

berth : پهلو گرفتن , اطاق کشتي

berth 2 : علوم دريايى : پهلوگاه

bertha : يقه پهنى که روى لباس ميدوزند،(م.ل).درخشان ،روشن

berthelot equation : شيمى : معادله برتلو

berthlot thomson principle : شيمى : اصل برتلو - تامپسون

beryl : بزادي

besail : قانون ـ فقه : جد پدرى

beseech : التماس کردن

beseeching : از و جز

beseem : شايسته بودن

beseige : محاصره کردن ،احاطه کردن ،فراگرفتن

besetting : حمله پى در پى

besetting sin : گناهى که انسانراهمواره دچاروسوسه ميکند،گناه دست برندار

beshrew : لعنت کردن ،تباه کردن ،نفرين کردن ،دشنام دادن ،هتاکى کردن

beshrewme : اف برمن ،لعنت برمن

beside : ازطرف ديگر , دريک طرف , باضافه

beside oneself : از خودبيخود

beside the mark : خارج ازموضوع ،پرت

beside the question : خارج از موضوع ،پرت

beside(orwide of)the mark : خارج از موضوع ،ان ور نشان ،انسوى نشان ،دور از نشان

besides : ازپهلو , بعلاوه , سواي , بجز اينکه , ازاينگذشته , گذشتهاز , گذشتهازاين , وانگهي

besiege : علوم نظامى : محاصره کردن

besiegement : گردگيرى ،محاصره

beslobber : با اب دهن ترکردن ،زيادبوسيدن ،ماچ ،موچ کردن

besmear : الودن ،اندودن ،ملوث کردن ،رنگ کردن ،کثيف کردن

besmirch : لکه دار کردن

besot : مست کردن ،گيج کردن ،مبهوت کردن ،شيفته ومسحور کردن

besotted : مسحور،مبهوت

besought : التماس کردن به ،استدعاکردن يادرخواست کردن از

bespangle : پولک زدن

bespeak : قبلا درباره چيزى صحبت کردن ،ازپيش سفارش دادن ،حاکى بودن از

bespoke : نامزد شده

bespoken : نامزد شده

besprent : پاشيده ،ريخته ،افشانده

besprinkle : پاشيدن ،ريختن ،افشاندن

bessel method : علوم نظامى : پيدا کردن محل توقفگاه به روش بسل سيستم نقشه بردارى بسل

bessemer : عمران : يکى از روشهاى تهيه فولاد

bessemer process : شيمى : فرايند بسمر

best : بهين , اصلح , بهينه , نيکوترين

best angle of climb airspeed : علوم هوايى : سرعتى در هواپيما که بيشترين افزايش ارتفاع در يک نقطه معين را سبب ميشود

best ball : ورزش : بازى يک نفر درمقابل 2 يا 3 نفر براى کسب بهترين امتياز

best economy mixture : علوم هوايى : نسبت متناسب سوخت و بنزين در موتورهاى پيستونى جهت حصول بيشترين برد پروازى

best efforts : بازرگانى : بهترين مساعى

best gold : علوم نظامى : تيرى که نزديک به نشان اصابت کرده تيرى که نزديک به مرکزهدف اصابت کرده باشد

best governed country : کشورى که بهترين طرز حکومت رادارد

best man : ساقدوش داماد , ساقدوش

best move : ورزش : بهترين حرکت شطرنج

best part : نخبه , ريعان

best power mixture : علوم هوايى : نسبت متناسب مخلوط سوخت و هوا براى حصول حداکثر قدرت

best rate of climb speed : علوم هوايى : سرعتى که با بيشترين ارتفاع در واحد زمان همراه است

best seller : پرفروش

bestead : سودمند واقع شدن

bested : داراى حالت ويژه

bestial : دامى ،حيوانى ،شبيه حيوان ،جانور خوى

bestialize : جانور خوى نمودن

bestiary : رساله يامقاله راجع بحيوانات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله بررسی مفاهیم توسعه
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی
مقاله بررسی مهارت كنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش
مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه
مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها
مقاله بررسی نكاتی در مورد روابط زناشویی و عشق پایدار
مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا... مستوفی
مقاله بررسی هنر و هنرمندان
مقاله بررسی هنرهای گرافیك و چاپ
مقاله بررسی وکالت بلاعزل
"مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت"
مقاله پوشش در شعر گویندگان پس از مشروطه
مقاله دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر
"مقاله شناسایی فركانس رادیو، نقشه مسیر، RFID"
تحقیق آشنایی با مراحل نصب Windows XP-Vista-98
تحقیق بررسی احتراق (آتش)
تحقیق بررسی آزمایش حرارت
تحقیق بررسی الكترواستاتیك و كاربرد آن
تحقیق بررسی امنیت انرژی