لغات مشابه
besail : قانون ـ فقه : جد پدرى

beseech : التماس کردن

beseeching : از و جز

beseem : شايسته بودن

beseige : محاصره کردن ،احاطه کردن ،فراگرفتن

besetting : حمله پى در پى

besetting sin : گناهى که انسانراهمواره دچاروسوسه ميکند،گناه دست برندار

beshrew : لعنت کردن ،تباه کردن ،نفرين کردن ،دشنام دادن ،هتاکى کردن

beshrewme : اف برمن ،لعنت برمن

beside : ازطرف ديگر , دريک طرف , باضافه

beside oneself : از خودبيخود

beside the mark : خارج ازموضوع ،پرت

beside the question : خارج از موضوع ،پرت

beside(orwide of)the mark : خارج از موضوع ،ان ور نشان ،انسوى نشان ،دور از نشان

besides : ازپهلو , بعلاوه , سواي , بجز اينکه , ازاينگذشته , گذشتهاز , گذشتهازاين , وانگهي

besiege : علوم نظامى : محاصره کردن

besiegement : گردگيرى ،محاصره

beslobber : با اب دهن ترکردن ،زيادبوسيدن ،ماچ ،موچ کردن

besmear : الودن ،اندودن ،ملوث کردن ،رنگ کردن ،کثيف کردن

besmirch : لکه دار کردن

besot : مست کردن ،گيج کردن ،مبهوت کردن ،شيفته ومسحور کردن

besotted : مسحور،مبهوت

besought : التماس کردن به ،استدعاکردن يادرخواست کردن از

bespangle : پولک زدن

bespeak : قبلا درباره چيزى صحبت کردن ،ازپيش سفارش دادن ،حاکى بودن از

bespoke : نامزد شده

bespoken : نامزد شده

besprent : پاشيده ،ريخته ،افشانده

besprinkle : پاشيدن ،ريختن ،افشاندن

bessel method : علوم نظامى : پيدا کردن محل توقفگاه به روش بسل سيستم نقشه بردارى بسل

bessemer : عمران : يکى از روشهاى تهيه فولاد

bessemer process : شيمى : فرايند بسمر

best : بهين , اصلح , بهينه , نيکوترين

best angle of climb airspeed : علوم هوايى : سرعتى در هواپيما که بيشترين افزايش ارتفاع در يک نقطه معين را سبب ميشود

best ball : ورزش : بازى يک نفر درمقابل 2 يا 3 نفر براى کسب بهترين امتياز

best economy mixture : علوم هوايى : نسبت متناسب سوخت و بنزين در موتورهاى پيستونى جهت حصول بيشترين برد پروازى

best efforts : بازرگانى : بهترين مساعى

best gold : علوم نظامى : تيرى که نزديک به نشان اصابت کرده تيرى که نزديک به مرکزهدف اصابت کرده باشد

best governed country : کشورى که بهترين طرز حکومت رادارد

best man : ساقدوش داماد , ساقدوش

best move : ورزش : بهترين حرکت شطرنج

best part : نخبه , ريعان

best power mixture : علوم هوايى : نسبت متناسب مخلوط سوخت و هوا براى حصول حداکثر قدرت

best rate of climb speed : علوم هوايى : سرعتى که با بيشترين ارتفاع در واحد زمان همراه است

best seller : پرفروش

bestead : سودمند واقع شدن

bested : داراى حالت ويژه

bestial : دامى ،حيوانى ،شبيه حيوان ،جانور خوى

bestialize : جانور خوى نمودن

bestiary : رساله يامقاله راجع بحيوانات

bestir : جنباندن ،بحرکت در اوردن ،تحريک کردن

bestir oneself : به حرکت دراوردن ،خودراجنباندن

bestow : عطا کردن , بذل کردن

bestowment : اعطاء،بخشش

bestowon : ارزى داشتن

bestrew : پوشاندن ،ريختن( روى)،پاشيدن ،افشاندن

bestride : باپاهاى گشادنشستن يا ايستادن ،نگهدارى ودفاع کردن از

bet : شرط بستن , شرط بندي

beta : بتا

beta brass : علوم هوايى : برنج نوع بتا

beta range : علوم هوايى : حدود تغيير گام ملخ در موتور توربوپراپ براى توليد نيروى براى صفر يا منفى

beta ray : علوم هوايى : اشعه بتا

beta rays : الکترونيک : اشعه بتا

beta rhythm : روانشناسى : موج بتا

beta site : کامپيوتر : محل بتا

beta test : کامپيوتر : ازمايش بتا

beta weight : روانشناسى : وزن بتا

beta cephei : نجوم : بتا - قيفاووس

beta cygni : نجوم : بتا - دجاجه

beta lyrae : نجوم : بتا - شلياق

beta tauri : نجوم : بتا - ثور

betake : بخشيدن ،عطاء کردن ،صرفنظر کردن ،توصيح کردن ،واگذاردن ،ربودن ،رفتن

betatron : الکترونيک : بتاترون

bete noire : موى دماغ ،ادم مزاحم وغير قابل تحمل

betel : برگ تنبول

betel nut : (گ.ش ).فوفل

betel palm : (گ.ش ).درخت فوفل

bethatari may : هرچه باداباد

bethel : (مشتق ازکلمه عبرى > بيت ايل < بمعنى خانه خدا )محل پرستش خدا،کليسا

bethink : انديشه کردن ،بخود امدن ،بياد اوردن

Bethlehem : بيت اللحم

bethrothal : قانون ـ فقه : نامزدى

bethrothed : قانون ـ فقه : نامزد

betide : روى دادن ،اتفاق افتادن

betimes : صبح زود

betoken : حاکى بودن از،دلالت کردن بر،دال بر امرى

betony : انواع بتونقيه ،بتونيکا از جنسstrachys

betook : متوسل شده ،دست زده ،مبادرت کرده

betray : افشاء کردن , لو دادن , گير انداختن , خيانت کردن

betrayal : خيانت , افشاء سر

betrayer : خائن

betrayment : خيانت ،تسليم به دشمن کردن ،غمازى

betroth : نامزدکردن ،مراسم نامزدى بعمل اوردن

betrothal : نامزدى

betrothed : نامزد شده

betrothment : نامزدى ،عقد

better : احري

better hand : پيشى ،تقدم

better off : اسوده تر،داراتر،غنى تر

better part : قسمت بيشتر

better than usual : بهترازهميشه ياهروقت

betterment : بهي

betterness : بهترى

bettery : علوم هوايى : باطرى

between : درمقام مقايسه , فيمابين , دربين , ميان

between dashboard : بین داشبورد

between our selves : حرف بين خودمان باشد

between the pipes : ورزش : تير دروازه

between the sheets : در رختخواب

between wind and water : در جاى خطرناک

between group variance : روانشناسى : پراکنش ميان گروهى

betweens : گاه وبيگاه

betweentimes : درمدت وقفه ،درفاصله دو زمان

betweenwhiles : )=between times(گاهگاهى ،گاه وبيگاه

betwixt : )=between(مابين ،درميان

betwixt edge : اريب کردن ،يخ اريب

betwixt square : گونيا

bevel gear drive : علوم مهندسى : جعبه دنده مخروطى

bevel gear generator : علوم مهندسى : ماشين رنده چرخ دنده مخروطى

bevel gear grinder : علوم مهندسى : دستگاه سنگ چرخ دندانه مخروطى

bevel gear hob : علوم مهندسى : دستگاه فرز غلطکى چرخ دندانه مخروطى

bevel gear planer : علوم مهندسى : دستگاه رنده چرخ دندانه مخروطى

bevel gearing : علوم مهندسى : گيربکس دنده مخروطى

bevel guage : معمارى : گونياى فارسى

bevel pinion : علوم مهندسى : چرخ دندانه پى نيون

bevel protractor : علوم مهندسى : نقاله

bevel sawing : علوم مهندسى : اره کارى اريب

bevel square : معمارى : گونيا

beveled : پخ دار

bevelled : علوم مهندسى : مايل

bevelled edge weld : علوم مهندسى : جوش درز پيشانى

bevelled steel straight edge : علوم مهندسى : فولاد کج بر

beverage : آشاميدني , نوشيدني , شربت , نوشابه

bevy : دسته ،گروه( دختران)

bewail : سوگوارى کردن( براى)،ندبه کردن ،زارى کردن( با overيا)for

bewailing : عزاداري

bewailment : سوگوارى ،تعزيت

beware : هلا , هان , برحذر باش , زنهار دادن , ملتفت بودن , برحذر بودن , الا

beware of him : از او حذرکنيد

bewary : متهم کردن ،بدگويى کردن از،راز کسى را از روى عداوت فاش کردن

bewilder : گيج کردن

bewildered : شگفت زده , گيج , سردرگم

bewilderment : گيجي , سردرگمي , درهم ريختگي

bewitch : افسونکردن

bewitched : جادو شده

bewitchery : نيرو يا عمل سحروافسون ،سحر،افسون

bewitching : فريبنده

bewitchment : فريفتگى ،سحر،افسون

beyond : آنطرف ماوراء , خارج , خارجاز , آنسوي

beyond bearing : تحمل ناپذير،غيرقابل تحمل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1