لغات مشابه
besprinkle : پاشيدن ،ريختن ،افشاندن

bessel method : علوم نظامى : پيدا کردن محل توقفگاه به روش بسل سيستم نقشه بردارى بسل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: